JANDOVÁ, K. Zhodnocení a návrhy na zlepšení CSR ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Studentka prokázala, že je schopná využívat nástroje empirického výzkumu pro potřeby firmy. U velkých společností je vždy obtížné pojmout celou strukturu do výzkumu. Práci věnovala velké úsilí a přinesla zejména v analytické části zajímavé výstupy. Otázka k obhajobě: Vodafone čelí často kritice ze strany zákazníků kvůli neochotě měnit nastavený systém. Které části CSR se tato oblast týká a je důvod věnovat této problematice pozornost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Veselý, Josef

Závěrečná práce je zpracována standardním způsobem. Drobné nedostatky neovlivňují výsledky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cílem práce bylo zhodnocení současného stavu CSR ve zvolené firmě, návrh opatření, která by posílila koncepci CSR ve firmě a jejich finanční zhodnocení. Cíle práce se podařilo naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C V práci je prokázáno pochopení konceptu CSR a metodiky provedení výzkumu. Potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz by si pravděpodobně zasloužilo podrobnější zpracování či zdůvodnění.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Na základě provedeného výzkumu byla navržena dvě doporučení z oblasti komunikace CSR aktivit. Finanční náročnost navržených doporučení je stanovena pouze rámcově.
Praktická využitelnost výsledků C Doporučení jsou v praxi realizovatelná, volba návrhů se opírá o provedený průzkum ve firmě. Praktické využitelnosti práce by pravděpodobně prospěl např. kritický rozbor samotné firemní koncepce CSR a její porovnání s přístupy v jiných subjektech, aplikujícími CSR.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je přehledně uspořádána. Je používána odborná terminologie obvyklá v řešené oblasti.
Práce s informačními zdroji C Autorka využila doporučené informační zdroje a množství dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 139534