STRAŠILOVÁ, Z. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Netradiční přístup k řešení, který rozvíjí různé formy studentského bydlení a rozšiřuje parter a ulici dále do vnitrobloku. Práce s veřejným, poloveřejným, soukromým a polosoukromým prostorem patří k největším kladům práce, k čemuž přispívá i přesvědčivá grafická podoba. Otázky a náměty k obhajobě: - Popis odvodnění střech - Zdůvodnění a materiálové řešení “zlatého” pásu na fasádě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka pracovala soustavně, trpělivě a poctivě hledala výsledné řešení, po období nejistoty nakonec dospěla k uspokojivému výsledku.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mazalová, Alena

Se zadáním na komplikované parcele si studentka poradila velmi osobitým způsobem. K zamyšlení zůstává definice veřejného prostoru a jeho přínos a vliv na provoz objektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Klady: ? objekty vystupující ze společné podnože vytvářejí novou urbální strukturu v území, jež je zajímavým a odvážným doplněním uzavřené blokové zástavby ? hmota se jeví měřítkem i uspořádáním velmi příznivě Zápory: ? problematická je definice veřejného prostoru a jeho rozšíření i do patra nad podnož, ulice tím na kvalitě nezíská a jako předprostor vstupů do objektů nenabízí žádné zajímavé zhodnocení
Architektonické řešení B Klady: ? využívá prvků racionální architektury městského domu směrem do ulice v podobě výkladců komerčních prostor a materiálové oddělení funkční náplně domu ? dům je jasně definován fasádou do ulice a fasádou do vnitrobloků s komfortními pobytovými lodžiemi Zápory: ? odkaz použitého obkladního materiálu cihly na brněnskou industriální tradici, vzhledem ke kontextu místa je poněkud sporný, zvláště když nejbližším významným objektem na ulici Vídeňská je klášter Milosrdných bratří
Provozní řešení C Klady: ? umístěním komerčních prostor do parteru objektu je podpořena myšlenka městského domu ? umístění stravovacích prostor do 2.np dobrý záměr projektu ? ubytování studentů ve sdílených bytech se společnou obytnou místností je komfortní ubytování, odpovídající současným trendům ? dům nabízí mnoho společně sdílených prostor pro studenty (terasa, kluby atd.) Zápory: ? prostor schodiště, jakožto jediná komunikace v objektu by mohl být čistěji vyřešen ve vztahu k instalačním šachtám ? bezkolizní provoz kuchyně a odbytový prostor však příliš nefunguje na schodišti, kde se kříží s dalšími provozy domu ? dispozice bytů by si zasloužily lepší řešení, tak aby nebyly nutné předsíně oddělující hygienické zázemí a vztah pokojů ke společnému pobytovému prostoru byl stejný
Technicko konstrukční řešení B Klady: ? zvolené konstrukční řešení skeletu vychází z umístění garáží do podzemí objektu a ostatním funkcím vyhovuje Zápory: ? na vnitřní příčky v rámci zjednodušení pracovního harmonogramu výstavby by bylo určitě vhodnější sjednotit jeden materiál buďto keramické zdivo nebo sádrokarton, zvlášť když pro výplňové zdivo obvodového pláště jsou použity pórobetonové tvárnice
Formální úroveň B Klady: ? výborný je doprovodný výklad v podobě schémat, který usnadňuje orientaci jak v zadání tak i v následném řešení Zápory: ? grafická úroveň řezu fasádou by mohla být předhlednější
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 39689