RADOVIĆ, R. Galerie a výstavní expozice v Rymicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Herzanová, Pavla

Po dopracování a doplnění všech vytýkaných otázek je nutno konstatovat, že odevzdaná práce vykazuje značné zlepšení a proto ji doporučuji k obhajobě. Návrh výstavního systému je velmi jednoduchý a při tom nápaditý a originální. Diplomantce mohu jen přát, aby sporné otázky při obhajobě dokázala vysvětlit a svoji práci úspěšně obhájit. Otázky a náměty k obhajobě: 1. jaká je vaše představa o výstavním systému pro plochu muzea zemědělství a expozice "kostky" 2. jakou formu byste zvolila pro prostory skladů hlíny a slámy, aby korespondovala s výstavní expozicí exteriéru 3. jakým způsobem byste navrhla doplnění stávající zeleně v areálu muzea 4. uvažovala jste o doplnění penzionu o prostor restaurace event. sálu pro podnikové akce, svatby ap.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala velmi zodpovědně s maximální snahou o originální řešení návrhu. Její studium je poněkud komplikuje fakt, že existuje určitá jazyková bariéra, vzhledem k tomu, že je diplomantka cizinka. Její přístup k práci je však velmi vstřícný se snahou o optimální řešení daného problému. Navržený systém posuvných vitrín ze skla a eloxovaného hliníku umožní různé sestavy a možnost skladeb jednotlivých vitrín je poměrně vysoká. Sklo a hliník jsou při tom materiály, které by měly být dobrou ochranou před nepříznivými povětrnostními podmínkami expozice v exteriéru . Pravdou je, že pořízení tohoto výstavního systému bude finančně náročnější. Navržený systém však umožní být redukován nebo realizován v etapách. Práce v exteriéru by mohla být detailněji zpracována zejména v části pro tématická setkání a mimořádné akce v prostoru s hliněnou pecí a doplněna o názor na charakter použitého mobiliáře a doplňků např. mobilním výstavním systémem apod. Práce rovněž nemá zpracovánu dokumentaci pro krytý prostor skladu hlíny a skladu slámy. Řešení vstupu do muzea spojovacím krčkem mezi objektem stávající expozice v bývalé sýpce a objektu bývalého kravína je zdařilé. Architektonická forma je zcela moderní a při tom citlivá k formě stávajících objektů, které vhodně doplňuje a využívá.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Pechmanová, Dagmar

Diplomová práce byla dopracována a vykazuje značné zlepšení. Vytknuté nedostatky byly odstraněny a v případech, kde byly uvedeny nedostatky mohou být při obhajobě vyjasněny. Navrhuji proto diplomovou práci k obhájení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Zadáním diplomové práce bylo vytvoření výstavní expozice v prostoru areálu historické tvrze - Muzea tradičních staveb v Rymicích. Detailně měla studentka dopracovat zejména expozice v exteriéru areálu. Při opravě diplomové práce došlo k některým změnám. Funkční náplň objektu bývalé jízdárny byla změněna na prostor pro relaxaci a objekt dílen, by mohli návštěvníci rovněž navštívit a vidět práci profesionálů s tradičními materiály. Byla doplněna rovněž čtyři parkoviště na kapacitu 47 parkovacích míst. U objektu bývalé jízdárny došlo ke změně funkce vzhledem k nedostatečné šířce objektu. Budova bude využita pro relaxaci návštěvníků nejen ubytovaných v penzionu ale i příchozích zvenčí. Expozice exteriéru výstavní plochy je členěna na plochy pro práci s hlínou a slámou. Výstavní expozice má naznačeno tématické členění v jednotlivých pásech. V pásu nejbližším vstupu do muzea je výstavní plocha a prostor pro vlastní práci návštěvníků i dětí. Na ploše je možno z tradičních materiálů tvořit a zároveň vlastní dílo i vystavit. V exteriéru je řešena i plocha pod stávajícími stromy pro konání tématických setkání, workshopů apod.
Architektonické řešení C Nástupní prostor do galerie je v návrhu řešen ze spojovacího krčku mezi stávající expozicí v sýpce a objektem bývalého kravína. Je řešen jako zcela nová prosklená konstrukce, která je navržena poměrně citlivě. Diplomová práce toto řešení dokládá řadou vizualizací nejen exteriéru, ale i interiéru, kde je zřetelný záměr autorky začlenit výraz této konstrukce jako nedílnou součást architektonické formy, která se v návrhu interiéru galerie plně uplatňuje. Muzeum je rozděleno na dva požární úseky, s požárními schodišti a dostatečnými délkami únikových komunikací. Prostor WC pro návštěvníky autorka oddělila od komunikací prosklenou stěnou. Expozice v exteriéru je řešena v pěti podélných pruzích, doplněných plochami, které jsou vymezeny pro konkrétní ukázky typů jednotlivých výrobků využívajících přírodní materiály hlíny a slámy. U pruhu, který je první v pořadí - nejblíže vstupu do muzea je navržena plocha, kde si návštěvníci i s dětmi mohou vyzkoušet práci s vystavovanými materiály a je možno výsledky této tvořivé činnosti i vystavit ve vitrínách, které jsou řešeny tak, aby jejich instalaci zvládl i člověk pro výstavní činnost specielně neškolený. Vitríny je možno na pojezdy stavět různým způsobem - s mezerami nebo vedle sebe a celý úsek je vždy příčně zpevněn. Maximálně čtyři vitríny tvoří jeden celek, který je třeba doplnit příčnou stěnou, která vitríny chrání před povalením větrem. Tyto panely nesou i potřebnou informační tabuli o exponátech.
Provozní řešení C Nástup do muzea je řešen spojovacím krčkem mezi sýpkou upravenou pro výstavní účely a prostorem bývalého kravína. Je řešen zcela novou architektonickou formou, která reaguje na poměrně komplikovanou situaci rozdílů výšek jednotlivých podlažích v obou objektech a řešením prostoru výtahu pro pohyb handicapovaných návštěvníků. Nový vstup a spojovací krček je řešen jako skleněná konstrukce s ocelovými nosníky, zasklená trojsklem v hliníkových profilech. Návrh počítá s otevřením prostoru krovu a čímž vzniká další podlaží pro expozice. Návrh počítá se zvětšením kapacity muzea na 916 m2 vnitřní plochy a plochou v exteriéru výrobního charakteru 2055 m2 a výstavním prostorem v exteriéru 693 m2. Diplomní práce řeší detailně výstavní expozici v exteriéru. Vitríny jsou skleněné z vrstveného skla,Jejich pohyb je veden na konstrukci ocelových kolejnic a jsou doplněny profily z eloxovaného hliníku. Cestičky pro návštěvníky jsou v exteriéru jsou z dusané hlíny.
Technicko konstrukční řešení C Nový vstup a spojovací krček je řešen jako skleněná konstrukce s ocelovými nosníky a trojsklem v eloxovaných hliníkových profilech. Spojení nové konstrukce a stávajícího krovu vytváří zajímavý architektonický prvek, který může být uplatněn jako výrazný prvek při konkrétním řešení . Řešení vitrín v exteriéru je zpracováno i s detaily, chybí detailně dořešený výkres zavětrování a detailní řešení umístění informační tabule na zavětrovacím panelu. Výkres hliněné pece v měř. 1:50 nemá vyznačený systém sekundárních nosníků a odvádění zplodin z pece při zakreslené velikosti otvoru není přesvědčivé.
Formální úroveň C Práce byla dopracována a doplněna řadou výkresů a vizualizací. Byla doplněna o řadu detailů a je jasná snaha o zpracování připomínek. Výstavní systém vitrín v exteriéru je zajímavý a řešení umožní i jeho event. redukci nebo nutnosti zmenšení expozice z důvodů menších finančních nákladů. Zmíněné připomínky by bylo vhodné zodpovědět a vysvětlit při vlastní obhajobě.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 33493