ŠMERDA, P. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocování investic na akciových trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce se zabývá se zaměřuje na aplikaci fuzzy logiky při tvorbě rozhodovacího modelu pro hodnocení investičních příležitostí na akciových trzích, s důrazem na výběr burzovně obchodovatelných fondů. Modely mají pomoci jak investorům, tak laické veřejnosti v rozhodovacím procesu, při výběru investice do fondů, při jejich široké nabídce. K řešení je využito teorie fuzzy logiky, programového prostředí MS Excel a MATLAB. Práce má využití v praxi, je velmi kvalitně zpracována a hodnotím ji celkovým stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janková, Zuzana

Tématem předložené diplomové práce je vyhodnocení investic na akciových trzích prostřednictvím fuzzy modelů. práce je zvolena dobře a systematicky. Za stěžejní část práce lze považovat tvorbu fuzzy modelů v programu MS Excel a MATLAB, které jsou zaměřeny na vyhodnocení investic do ETF. V návrhové části autor dále vytvořil přehledné grafické uživatelské prostředí, které umožňuje velmi intuitivní zadávání vstupních kritérií. Drobnou připomínku mám ke stylu psaní diplomové práce, které není psána v jednotné osobě. Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 152677