JANÁČIK, L. Řešení axiálně zatížených prutů pomocí vlastní implementace MKP s využitím kvadratického prvku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaverka, Jiří

Hlavním cílem bakalářské práce pana Jukáše Janáčika bylo naprogramovat algoritmus MKP pro případ axiálně zatížených prutů a demonstrovat jeho možnosti a omezení na několika vzorových úlohách z Pružnosti a pevnosti. Přestože se jedná o řešení základních 1-D úloh, praktická realizace těchto výpočtů vyžaduje znalost některých pokročilejších matematických postupů, které přesahují rámec bakalářského studia. V daném případě je navíc řešení komplikováno použitím složitějšího kvadratického prvku. Pan Janáčik se tohoto nesnadného úkolu zhostil výborně, o čemž svědčí jak přehledně zpracovaná teoretická část práce, tak i navazující praktická část, ve které jsou prezentovány výsledky z algoritmu naprogramovaného v Matlabu. Tuto implementaci autor provedl zcela samostatně prakticky bez jakékoliv asistence vedoucího. Rozdíly mezi numerickým a analytickým řešením jsou u jednotlivých příkladů vhodně komentovány a patřičně zdůvodněny. Silnou stránkou práce je také její textové zpracování, zejména pak autorova schopnost výstižně a vlastními slovy vysvětlit potřebnou teorii a použité postupy. Celkově práce splnila všechny cíle a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Halabuk, Dávid

Bakalárska práce je zameraná na riešenie axiálne zaťažených prútov pomocou vlastnej implementácie metódy konečných prvkov. V prvej časti práce sú vymedzené základné pojmy pružnosti a pevnosti a popísaná teória metódy konečných prvkov. Samotnú implementáciu metódy konečných prvkov autor realizuje v programe MATLAB a následne porovnáva tri vybrané príklady s analytickým riešením a s riešením v komerčnom softvéri. Miestami je text práce trochu neprehľadný a po jazykovej stránke náročnejší na pochopenie, čo ale zásadne neznižuje výslednú kvalitu práce. Práca splnila ciele vytýčené v zadaní, preto ju doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140826