LANCZ, M. Vizuální kontrola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Student věnoval práci na bakalářském projektu potřebný čas a úsilí. K práci přistupoval svědomitě. Vytvořil pracoviště pro snímání, vybral vady, které bude detekovat. Pro testování vytvořil aplikaci, která zhodnotí kvalitu předkládaných objektů na základě stanovených kriterií. Práci pravidelně konzultoval. Při řešení práce prokázal bakalářské schopnosti.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Honec, Peter

Zadání bakalářské práce Michala Lancze patřilo mezi méně náročná témata. Vytyčeným cílem bylo vytvořit aplikaci na hodnocení kvality výrobků. Jako konkrétní příklad bylo zvoleno zjišťování parametrů jehel. V teoretickém úvodu jsou popsány jen velmi stroze základní metody zpracování obrazu, vlastně jen prahování a detekce hran. Trochu nevhodné je mísení teorie o detekci hran s popisem navrženého přípravku a s popisem samotného řešení v jediné kapitole (kapitola 4). Tato kapitola by zasloužila rozdělit do 3 kapitol. V kódu .m souborů se vyskytují části s neošetřeným dělením nulou. K těmto případům může vzácně dojít při vhodné orientaci jehly. V dokumentu se občas vyskytují stylistické i formální chyby, např. - popis obrázku na str. 46 je špatný a navíc na jiné stránce, - nejméně 3 velikosti fontu v seznamu použité literatury… Rozsah teoretické i praktické části odpovídá složitosti a náročnosti zadání. Student toto téma mohl posunout např. detekcí několika jehel v obrázku, překřížených jehel, je však zvolen ten nejjednodušší příklad jediné jehly v obraze. Časy vyhodnocení (řádově 5s) vzhledem k jednoduchosti úlohy nesvědčí o přílišné optimalizaci kódu. Přes tyto výtky bylo zadání splněno, práce a její výsledky svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení stupněm D (60b).

Navrhovaná známka
D
Body
60

eVSKP id 85424