HOANG, D. Zhodnocení finanční situace mezinárodně působícího podniku a návrhy na zlepšení v problémových oblastech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Petrová, Kateřina

Předložená diplomová práce je na nízké úrovni s celou řadou nedostatků, ať již po obsahové stránce nebo po stránce formátové. Přes zjištěné nedostatky lze práci doporučit k obhajobě a po zodpovězení všech uvedených otázek lze práci akceptovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení strategické pozice a finančního zdraví mezinárodně působící společnosti a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech. Předložená diplomová práce nezhodnocuje strategickou pozici společnosti vzhledem k lokalitě. Finanční analýza byla zpracována, nicméně nejsou vyvozeny relevantní závěry pro návrhovou část. Návrhová část je velmi slabě podepřena provedenou analýzou, která postrádá důkladnější zpracování jednotlivých oblastí.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Zvolený postup řešení a adekvátnost použitých metod nese řadu nedostatků k naplnění hlavního cíle. Kapitola Strategické řízení není stěžejním bodem práce, je jím finanční analýza podniku. Studentka používá řadu metod, nicméně získaná data studentka nepromítá v návrhové části (např. Porterův model 5 sil, PEST analýza, analýza oborového okolí). Teoretické vymezení finanční analýzy by mělo být detailně popsáno.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Pro analytickou část diplomové práce studentka zpracovala řadu analýz u kterých postrádám podrobné komentáře. Uvedené návrhy jsou vesměs výsledkem analýzy 7S. Připomínku mám ke kapitole 2.6.4 Analýza poměrových ukazatelů konkrétně k výpočtu Srovnání s oborovými hodnotami, kde hodnoty společnosti Currys byly porovnávány s hodnotami pro CZ NACE: Služby. Nicméně tento kód je poměrně obecný a zahrnuje řadu činností. Bylo by vhodnější použít číselné označení, konkrétně kód 62- Činnosti v oblasti informačních technologií a porovnávat hodnoty společnosti s hodnotami z této oblasti. Tato skutečnost může zkreslovat výsledky Spider Analýzy a je nevěrohodná. V kapitole 2.4.1 Vyhodnocení atraktivity trhu není zřejmé, jak studentka stanovila váhy, chybí také postup a detailnější rozbor. V kapitole 2.5.3 Systémy (Analýza vnitřního prostředí) nejsou uvedeny celopodnikové systémy, které společnost používá. Proto nelze objektivně navrhovat nový informační systém. Je žádoucí tuto kapitolu důkladněji rozpracovat, jelikož uvedené návrhy jsou postaveny především na této kapitole.
Praktická využitelnost výsledků E Uvedené návrhy jsou na obecné úrovni, pro níž je obtížné stanovit finanční vyčíslení a také předpokládané přínosy z jejich zavedení. Vypracované návrhy slouží jako náměty, které by bylo vhodné detailně rozpracovat pro samostatnou realizaci.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D V návaznosti na kladené požadavky na formátovou stránku obsahuje práce nedostatky a odchylky. Obrázky by měly být přepracovány do češtiny (obrázek č. 10, 12, 14). Práce obsahuje řadu překlepů a nedostatků ve formulacích. V práci se objevují také drobné gramatické chyby. V kapitole 1.3.1 Porterův model 5 sil není vymezen pátý faktor. Analytická část není uspořádána v logickém sledu. DuPontův rozklad by měl předcházet finančním ukazatelům. V kapitole "Analýza poměrových ukazatelů" u jednotlivých ukazatelů by bylo vhodnější uvést pod nadpis text a popis výsledků, vztahující se ke konkrétní tabulce, a posléze uvést tabulku, nikoliv naopak. Studentka se zmiňuje v analytické části o pojmu KPI - klíčových ukazatelích výkonu, avšak v teoretických východiscích chybí jejich vymezení. Totéž se týká i v návrhové části Analýzy nákladů a přínosů (CBA analýza), jejichž vymezení v teoretické části postrádám. V rámci finanční analýzy by bylo žádoucí porovnat výsledky s odvětvovými průměry. Dále je uvedeno v návrhové části, že společnost nemá definovány KPI ukazatele avšak není zmíněno, jakým způsobem firma nastaví KPI a jaké ukazatele bude sledovat pro měření výkonu zaměstnance. Dále postrádám číselné vyčíslení návrhů - cenové rozpětí HR systému, popř. doporučení konkrétního HR systému dle potřeb společnosti.
Práce s informačními zdroji C V diplomové práci studentka zvolila číselné označení citací, nedrží se však linie pořadí. Použitá literatura odpovídá tématům diplomové práce
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 142983