PASTYŘÍK, P. Mikročistota ocelí vyráběných na vakuových indukčních pecích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Vítězslav

Diplomová práce studenta byla zaměřena na výrobu malých ingotů z oceli vytavené na vakuové indukční peci a určené ke tváření. Jednalo se zejména o ověření, jaké mikročistoty lze na tomto agregátu při výrobě nízkolegované oceli dosáhnout. K problematice mikročistoty ocelí bylo v teoretické části sepsáno pojednání o rozdělení vměstků, jejich vlivu na vlastnosti oceli, jejich detekce a také možnosti jejich eliminace, potažmo snížení. V experimentální části pak diplomant samostatně zpracoval a analyzoval řadu vzorků jedné značky oceli pro tři různá zpracování. Kromě detailního záznamu změny chemického složení během sledování tavby, byly získány cenné informace a poznatky z pohledu vnitřní jakosti ingotů. Ty v budoucnu poslouží k dalším ověřovacím experimentálním tavbám na zmíněném agregátu v provoze školní slévárny VUT v Brně. Z výsledků vyvozuje student nápravná či jiná technologická opatření při zpracování oceli, která by mohla vést k lepším výsledkům jakosti ingotu. Diplomant prokázal, že je schopen zpracovat odbornou práci na dobré úrovni. Podílel se také na přínosu pro vývoj vakuové metalurgie na FSI, VUT v Brně a jeho zdařilou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Záděra, Antonín

Práce je zaměřena do problematiky výroby oceli na vakuových indukčních pecí a metodám dosažení maximální čistoty zejména z hlediska oxidických vměstků. Dále se práce zabývá analýzou koncentrací dusíku, uhlíku a síry v experimentálních ocelových ingotech. V teoretické práci bylo rozebráno základní členění vměstků z hlediska jejich chemického složení, morfologie a vlivu na mechanické, technologické a užitné vlastnosti ocelí. Dále jsou rozebrány metody pro hodnocení vměstků a jejich chemického složení. Teoretický rozbor má jasnou a přehlednou strukturu a zachycuje všechny klíčové oblasti související s vměstky a mikročistotou kovových materiálů. Některé kapitoly, např. kapitola 2.2 Vliv vměstků na technologické vlastnosti mohla být dle mého soudu více a podrobněji popsána. Také z hlediska počtu použitých literárních zdrojů má práce jisté rezervy, zejména v oblasti vměstků lze nalézt celou řadu dalších zahraničních velice zajímavých literárních odkazů. Místně se v práci nacházejí gramatické chyby a překlepy, které však zásadně nenarušují úroveň diplomové práce. Autor v některých případech využívá např. dvojího označení např. u procesu dezoxidace, kterou uvádí i termínem desoxidace. Bylo by vhodné výrazy sjednotit. Kladně hodnotím praktický přínos diplomové práce, kde diplomant provedl hodnocení současně tří taveb jak z hlediska změny chemického složení v průběhu vakuového zpracování, tak i vnitřní jakosti hodnocených ingotů. Pro slévárnu VUT v Brně, která se v současnosti více orientuje na výrobu ingotů, tj. oceli ke tváření jsou výsledky velice přínosné. Při popisu jednotlivých taveb a metod hodnocení mohl diplomant provést podrobnější popis a lépe jej členit, aby byl přehlednější a srozumitelnější. Kladně hodnotím i snahu o nalezení nápravných opatření ke zvýšení oxidické čistoty a snížení obsahů dusíku a síry v odlévaných ingotech. Některá zjištění diplomové jsou v rozporu s očekávanými teoretickými předpoklady, např. nižší obsah uhlíku a síry v podnálitkové části oproti spodním partiím ingotu. Chybí mi pak zde alespoň snaha o zdůvodnění této příčiny nebo návrh na doplňující ověřovací analýzy. Práce je vypracována na dobré odborné úrovni a má významný přínos pro výzkum a vývoj výroby oceli ke tváření v podmínkách fakultní slévárny odboru slévárenství. Autor práce prokázal schopnost samostatně vypracovat odbornou práci na dobré jazykové a odborné úrovni a schopnost analyzovat a interpretovat výsledky měření a prováděných analýz. Diplomová práce je zpracována přehledně a srozumitelně a má své uplatnění i pro širší odbornou veřejnost a průmyslovou praxi. Cíle diplomové práce byly splněny a doporučuji práci k obhajobě. Připomínky: Str. 12 v textu je uvedeno: První je označován jako I. typ vměstků (obr. 1) a vzniká v taveninách s vysokou afinitou kyslíku. Správně je vysokou aktivitou kyslíku nikoliv afinitou. Měly by se citovat původní autoři prací např. obr. 9 – AFS Transaction a nikoliv Dr. Vladík. V kapitole 2.1.4 Vliv vměstků na vlastnosti oceli za vysokých teplot je uvedeno: Jde o teploty nad asi 400 °C, kdy při konstantním zatížení nastává tečení oceli, tzv. creep. Creep je vysokoteplotní plastická deformace. Podmínkou creepu je hodnota teploty 0,4TM tj pro oceli nad cca 550-600°C. Nelze tedy hovořit o creepu při 400°C. V kapitole 5.2 na str.33 uvádíte – vakuové zpracování s nižším přídavkem struskotvorné přísady CaO do vsázky (tou dobou již odlita), použita lepší vsázka. Z textu není zřejmé, co myslíte tím, že byla tou dobou odlita a jaká kvalitnější vsázka byla použita? V tab. 10, tab. 12 a tab. 14 chybí uvedena koncentrace síry, jedná se o základní prvek, který by měl být vždy uveden. Naopak koncentrace základních příměsových prvků bývají uváděny obvykle jen v setinách procenta. Průběh taveb kapitola 5.21 až 5.5.3 by bylo vhodné pro přehlednost popsat jiným přehlednějším způsobem s uvedením postupu bodově, schematicky v tabulce či jiným způsobem než jen textově. Obr. 27 by bylo vhodné umístit na stranu 20, kde se poprvé zmiňujete o výrobě vzorkovačů pro odběr taveniny z indukční pece. Na str. 20 není jasné, jak vzorkovače vypadají, jak se používají a jaký je jich bližší popis. Označení metalografických vzorků na str. 39 jako puky není vhodné. Lze jistě nalézt vhodnější pojmenování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140489