KUČERA, Z. Měření parametrů optických spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

Student Bc. Zdeněk Kučera řešil zajímavou problematiku mrtvé zóny měřící metody optických vláken metodou OTDR. Jde především o to dokázat, jak měřící metoda je přesná např. po přerušení optického kabele, s tím problematiky náhrady části kabelů – nebo celí kabelové délky. Vypracoval měřící postupy pro měření a navrhl možnosti jak správně provádět měření. Jeho přístup k zadanému úkolu, vystupování hodnotím velmi kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Dostál, Otto

Předložená diplomová práce Bc. Zdeňka Kučery řeší zajímavou a v praxi potřebnou zkušenost analyzovat tzv. „mrtvou zónu“ měřiče OTDR. Diplomant řešil různé varianty přístupu a metody měření. Byly objasněny některé zákonitosti projevující se při těchto měření. Výsledky jsou přínosem pro praxi. Rozsah teoretického rozboru je dostatečný. K logické stavbě práce včetně popisu řešení nemám připomínek. Řešení práce odpovídá zadání, zadání bylo splněno a práce je v souladu s „obecnými“ požadavky kladenými na magisterskou práci. Práce má velmi dobrou grafickou úpravu. Obsahuje následující drobné nedostatky: Nejsou často definovány veličiny a jednotky použité ve vzorcích (str.12, 13, 45…). V seznamu použitých zkratek některé chybí (LSF/OH, PE, APC, PIN). V práci lze najít drobné překlepy (str. 6. znárodněno – znázorněno). Práce odpovídá současným poznatkům. Nemám žádné připomínky. Závěrem lze říci, že autor zvládl danou problematiku velmi dobře a navrhuji proto klasifikovat tuto práci jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 73922