SVAROVSKÝ, J. Klasifikace IT produktů a služeb určených k řízení podnikové výkonnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sodomka, Petr

Práce je z hlediska svého pojetí originálním příspěvkem do odborné diskuse týkající se podpory manažerského rozhodování v informačních systémech. Její kvalitu zbytečně snižují formální nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Honza, Dalibor

Autor ve své práci dokázal přehledně a na velmi dobré odborné úrovni čtenáře seznámit s problematikou CPM systémů. A zároveň názorně ukázat propojení s praxí, což vnímám jako velký přínos této práce. V práci se vyskytují drobné formální nedostatky, jejichž odstraněním by autor úroveň práce mohl ještě pozvednout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85910