ŠIMČÍKOVÁ, I. Vliv typu síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šoukal, František

Studentka Ivana Šimčíková vypracovala bakalářskou práci na téma „Vliv typu síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu". Práce je zpracovaná přehledně v typických kapitolách vč. závěru, poskytujícího přehled o dosažených výsledcích. Při zpracování literární rešerše i experimentálních pracích si počínala poměrně samostatně. Studentka také prokázala přiměřenou schopnost odborně pracovat se získanými výsledky, zobecňovat je a kriticky přistupovat k jejich interpretaci. Po jazykové stránce má práce rovněž dostatečnou úroveň. Studentka v průběhu práce intenzivně využívala konzultace jak s vedoucím tak především s konzultantem. Bakalářskává práce svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studentky poměrně samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Bakalářskou práci Ivany Šimčíkové celkově hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šiler, Pavel

Práce Vliv typu síranu vápenatého na hydrataci portlandského cementu se zabývá aktuálním tématem zejména pro aplikovaný výzkum. V práci jsem však našel několik závažných nedostatků. Již v úvodu je napsáno, že v diagramech můžeme najít aktivační energii, avšak žádné takové měření či stanovení nebylo provedeno. Velkým problémem této práce je využití citací kdy např na str. 11 a 12 je v textu pouze jedna citace, i když se jedná o popisný text se vzorci a rovnicemi který obsahuje 7 podkapitol. V tomto textu je možné najít na jednom místě další 4 citace, avšak nelze určit k čemu tyto citace patří. Samotné citace jsou pak špatně napsané, protože z velkého množství citací nelze určit autora práce, jméno časopisu a ani rok vydání, což považuji za závažnou chybu. V textu se také objevují nedokončené věty. Výsledky jsou zpracovány ve formě přehledných diagramů, ale popisy těchto diagramů nejsou vždy správné. Např. na straně 32 jsou hodnoty tepelného toku určené v hodinách, na str. 33 jsou v mW/g a na straně 38 jsou zase v mW. Na str. 41 je uvedeno, že kalorimetrické křivky všech měření jou v příloze, ale v příloze není žádná kalorimetrická křivka ukazující vývoj uvolněného tepla, čímž je dosti problematické zkontrolovat závěru plynoucí z množství celkového uvolněného tepla. I přes některé závažné nedostatky je vidět, že studentka strávila velké množství času nad vypracováním této práce a vzniklé chyby plynuly spíše z problémů se softwarem či nedostatkem času na lepší zpracování dat, z tohoto důvodu práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 139398