KALABUSOVÁ, K. Laboratorní úlohy v LOGO! Soft Comfort [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření podkladů pro nové laboratorní úlohy do předmětu „Programovatelné automaty“. Vedoucím práce bylo zadáno, že by úlohy měly být zaměřeny na logický modul LOGO! firmy Siemens. Práce se v úvodu věnuje programu LOGO! Soft Comfort a základní orientaci v něm. Pro práci s digitálním signálem bylo vytvořeno 11 úloh rozdělených dle použitých blokových funkcí a seřazeno dle náročnosti. Dále byly vytvořeny 2 úlohy zaměřující se na problematiku práce s analogovým signálem. Všechny realizované úlohy jsou tvořeny formou zadání a popisu grafického řešení. Vytvořené programy jsou přiloženy v přílohách na CD. Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zuth, Daniel

Práce se zabývá tvorbou praktických příkladů v prostředí LOGO! Soft Comfort pro modul LOGO!. Text práce obsahuje seznámení s použitým prostředím a použitým modulem a poté následuje zadání a řešení příkladů pro logické a spojité řízení. Pokud mají příklady sloužit jako zadání pro ostatní studenty, tak chybí přehledné blokové schéma situace a popis použitých prvků. Dále popis „Senzor 0-vypnuto, 1-zapnuto“ není jednoznačný a konkrétní, vhodnější příklad je „Senzor přítomnosti vozidla, 0- vozidlo mimo prostor, 1-přítomnost vozidla v prostoru myčky“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100607