JANÍČEK, Z. Izolace mRNA pomocí paramagnetických mikročástic z rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Valla, Martin

Cílem bakalářské práce byly programovací a optimalizační postupy izolace nukleových kyselin za využití magnetizovatelných mikročástic. Nejdříve bylo nezbytné zvládnout všechny kroky spojené s naprogramováním robotické pipetovací stanice. Po té bylo možné navrhnout optimalizační postup vlastní izolace nukleových kyselin. Student Zdeněk Janíček přistoupil ke splnění bakalářské práce velmi zodpovědně. Během plnění úkolů své výsledky a náplň práce svědomitě konzultoval. Postupně se začal věnovat velmi intenzivně experimentální části. Práci hodnotím jako velmi dobrou se zcela originálními výsledky a postupy. Student přispěl svými výsledky k plnění výzkumných úkolů. O zapojení pana Zdeňka Janíčka do výzkumné práce dokumentují jeho příspěvky na odborných konferencích. Všechny vytýčené cíle byly dosaženy a práce splňuje všechny formální náležitosti na ni kladené. Hodnotím známkou A a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Hubálek, Jaromír

Práce studenta Zdeňka Janíčka je poměrně rozsáhlá vzhledem k množství technik, které byl nucen využít k naplnění zadání práce. Po přečtení práce jsem dle mého názoru našel vše, co bylo v zadání práce, proto ho považuji za splněné. Práce, svou formou a obsahem, je oborově široká a obsáhlá, a poměrně hluboce prověřila odbornou úroveň studenta. Celkově je odborná úroveň výborná, mám pouze drobné výtky k popisu paramagnetických a feromagnetických vlastností částic použitého materiálu a jejich využití. Chybějící vysvětlení jsem formuloval do jedné z otázek. Interpretace výsledků je velmi dobrá. Pro kontrolu mediánů není znám soubor dat, který mohl být v příloze práce. Postup izolace nukleových kyselin měl být proveden strukturovaně minimálně z toho důvodu, že je programován do automatické stanice, druhým důvodem je přehlednost, třetí důvod vidím v možné přímé verifikaci programu. Porovnání kalibračních křivek z hlediska faktoru spolehlivosti mi uniká. Očekával bych porovnání lineárních regresí, které ukazují značnou odchylku, a ta není nijak vysvětlena. Z hlediska formálního zpracování práce mám několik připomínek. V práci je celá řada překlepů počínaje úvodem, v některých případech je vložen prázdný řádek přímo ve větě. Některé termíny jsou špatně skloňovány, vyskytují se chyby v interpunkci, některé věty postrádají začátek nebo konec. Odkaz na obrázek 6 chybí. Odkaz na obrázek 14 a 20 se vyskytuje před odkazem na obrázek 9. Ve výsledcích je vysvětlována regrese a použitá statistika. Z hlediska logického sledu by měla být uvedena v teoretické části, vhodnější by možná bylo uvést tuto část v příloze. V práci jsou popsána tlačítka, jimiž lze programovat automat, ale bez dalšího jejich využití v programové části. Očekával bych jejich využití v postupu izolace nukleových kyselin právě pomocí automatu. Práci studenta Zdeňka Janíčka hodnotím velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce A 45/50
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 30662