ŠVEC, J. Modifikace suchých omítkových směsí vápencovými odkaly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Petr

Jiří Švec, pracoval na své bakalářské práci samostatně a vhodně dokázal využít i literárních zdrojů. Při práci v laboratoři, přípravě a testování vzorků si počínal jistě a jeho výsledky byly byly předkládány ve srozumitelné a přehledné písmné i grafické formě. Práce svým rozsahem a množstvím vzorků, převyšuje požadavky na bakalářskou práci. Bakalářskou práci hodnotím známkou A a doporučuju ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kovářová, Alena

V této bakalářské práci bylo dosaženo stanovených cílů. Student se zabýval využitím vápencových odkalů pro modifikaci suchých omítkových směsí. V teoretické části práce se autor věnoval popisu vápna, cementu a omítek. Nicméně zde mohl rozebrat i problematiku využití sekundárních surovin. V praktické části práce student provedl potřebná měření pro analýzu problému. Menším nedostatkem této bakalářské práce je její gramatická a stylistická úroveň. Předložená práce však odpovídá požadavkům zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 18163