NOVÁK, P. Rozšiřující výukový modul k mikrokontroléru ATmega [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zuth, Daniel

Práce se zabývá návrhem, realizací a otestováním výukového modulu k mikrokontroléru ATmega. Jedná se spíše o prakticky zaměřenou práci, kde student musel navrhnout a vyrobit modul, který obsahuje hojně využívané periferie v automatizaci a lze tedy tyto rozhraní demonstrovat ve výuce předmětu „Mikroprocesorová technika“. Nedílnou součástí práce jsou i vzorové programy, které demonstrují funkčnost jednotlivých prvků modulu. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Karakhalil, Mourad

Velmi dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68828