BUNDA, P. Lanový naviják [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Celkově je práce členěna logicky a přehledně. Při své práci autor využíval běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia. Práce obsahuje podrobný výpočet lanového navijáku určeného pro zabudování do další ocelové konstrukce, která nebyla předmětem zadání bakalářské práce. Textová část práce obsahuje řadu velmi názorných schémat a velmi podrobně provedené výpočty, zejména pevnostní výpočet lanového bubnu včetně čepů. Součástí práce je i rozsáhlá výkresová dokumentace. V práci se však p. Bunda nevyhnul řadě drobných chyb, převážně formálního charakteru. Zejména lze mít k předložené práci tyto připomínky: - drobné přepisy, - v úvodní části chybí zdůvodnění navržené koncepce řešení, - tabulky 1 a 2 měly být umístěny v přílohách, - v kap. 4.2 a 4.3 chybí zohlednění namáhání čepů bubnu od posouvající síly. Při stanovení silových účinků chybí zohlednění hmotnosti bubnu a lana (tím vzroste namáhání o dalších ca 5%), - uvnitř kapitoly 4.3 jsou uvedena u některých podkapitol chybná čísla (4.2.4 až 4.2.6), - při návrhu pohonu by měly být souhrnně uvedeny výchozí parametry (zejména kroutící moment a požadované výstupní otáčky). Kroutící moment je stanoven v kapitole zabývající se kontrolou pera (rce 40), výpočet otáček není uveden. Celkově je však pohon zvolen správně a dává navijáku parametry v souladu se zadáním. - v kapitole 8 chybí číslování zdrojů z internetu Předložená práce je původní a splňuje požadavky zadání. Výše uvedené výhrady jsou spíše formálního charakteru a nesnižují jinak velmi solidní a nadprůměrnou úroveň práce. Petr Bunda ve své práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné konstruktérské práce. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 1. Uveďte možné druhy spojek, použitelné pro spojení pohonu a bubnu navijáku – porovnejte jejich vlastnosti. 2. Popište stav smontování navijáku při dodávce odběrateli a postup montáže navijáku na ocelovou konstrukci u koncového zákazníka.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Bakalářská práce je z hlediska formálnosti na slušné úrovni. Z technického hlediska je zpracování vhodné, avšak jako technická zpráva nemá dostatek technických schémat. Tím je práce méně přehledná. Dále nejsou uvedeny v úvodních kapitolách některá zdůvodnění volby prvků. Ty jsou pak shrnuty až v závěrečné části práce, čímž je narušeno logické uspořádání práce. Dílo splňuje požadavky zadání. Pouze shledávám absenci prvního bodu zadání, kterým je variantní řešení lanového navijáku včetně zdůvodnění zvolené koncepce. Nedostatky v této práci jsou převážně formálního charakteru, tedy méně závažné. Jedná se o nedostatek průvodních schémat v práci. A pokud jsou tato schémata v práci zobrazena, obsahují chyby (viz str. 17+22+35) a opakovaně i na výkresu bubnu navijáku ve výkresové části. Ty však nemají celkový vliv na hodnocení práce. Dílo splňuje požadavky zadání, a proto jej doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16859