KOTOUČEK, F. Bezdrátový senzorový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Botta, Miroslav

Student pravidelně konzultoval zadanou problematiku a svědomitě pracoval na jejím řešení, přičemž zadání vedoucího splnil. Při řešení práce prokázal samostatnost a kreativitu. Práce jak z odborného, tak z formálního hlediska vyhovuje úrovni odborné práce. S prací studenta jsem byl spokojen a hodnotím ji známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šimek, Milan

Cílem bakalářské práce je studium problematiky bezdrátových senzorových sítí a realizace testovací sítě obsahující senzory a aktuátory. Sít by měla obsahovat bránu pro zasílání nasnímaných dat pro další zpracování na server. Součástí práce je vytvoření webového rozhraní pro ovládání a management sítě. Práce je psána přehledně s minimem gramatických chyb. Obrázky jsou čitelné a ilustrativní. V praktické části student prezentuje vybranou platformu pro realizaci sítě a provádí analýzu řešení z pohledu paměťové náročnosti použitých komunikačních stacků. Dále popisuje realizaci brány pomocí platformy RapsberryPi. V kapitole se zaměřuje na popis samostatně navrženého komunikačního protokolu. Student splnil i podmínku, že data budou vizualizována pomocí webové aplikace, protože v kapitole 2.3.3 tuto aplikace popisuje. Zde bych si dokázal představit, že student věnuje možnostem a využití aplikace více prostoru a případně i aplikaci rozšíří o moduly, pomocí kterých lze konfigurovat například interval snímání dat a jiné parametry senzorových jednotek. Kladně hodnotím fakt, že se student v práci zabýval i energetickou náročností sítě, kterou v kapitole 2.4. detailně analyzuje a vyhodnocuje. S prací jsem jinak spokojen a z výše uvedených důvodů ji hodnotím B 88 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 85249