KRACÍK, L. Bruska hoblovacích nožů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená bakalářská práce je vhodně strukturovaná, tak aby jednotlivé části na sebe logicky navazovaly. Jsou obsaženy všechny nezbytné části: rešerše, návrh a volba variant, nezbytné výpočty, konstrukce atd. V práci jsou obsaženy jak analytické výpočty tak i MKP analýza. Kladně hodnotím to, že student v rámci řešení BP pravidelně konzultoval, současně pracoval samostatnost. Práce splnila všechny cíle zadání, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Práce pana Kracíka je psána poměrně čtivě a pro neznalého čtenáře osvětluje podrobně řešenou problematiku. Cílů práce bylo dosaženo a jednotlivé sekce na sebe logicky navazují. Je patrné, že se autor práce v řešené problematice dobře orientuje. V práci se nachází množství gramatických chyb. Konstrukční návrh je vcelku zdařilý, ale lze mu vytknout několik věcí, které jsou dány autorovou nezkušeností. V první řadě je třeba říct, že se jedná spíše o zařízení spadající do "hobby" kategorie a právě pro tuto kategorii je důležitá pořizovací cena. Proti tomu jde fakt, že jsou použity extrudované Al profily a příslušenství, které nejsou vůbec levné, navíc jejich využití je u tohoto typu diskutabilní skrz tuhost a možnost povolení spojů. Dále konstrukce pohybových šroubů pro osu X a Z by znemožňovala využití katalogových a jejich výroba by značně zvedla náklady na výrobu. Využití vodících tyčí a kuličkových pouzder zcela schvaluji, ale spíše bych doporučil provedení s podepřenými tyčemi a otevřenými pouzdry. Přes veškeré připomínky práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132107