ONDÁK, A. Konstrukce poloautomatického přípravku pro soustružení závitů na konvenčním soustruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dočkal, Kryštof

Cílem práce je konstrukční návrh přípravku pro soustružení závitů na konvenčním soustruhu. Autor v práci rozebírá proces řezání závitů a na těchto poznatcích navrhuje tři varianty přípravku. Vstupem pro finální návrh jsou experimentální data řezných sil v průběhu obrábění. Výsledný návrh splňuje všechny stanovené cíle a je nad rámec práce vyroben a otestován. Z pohledu vedoucího práce student samostatně, aktivně a zodpovědně přistupoval jak k řešení samotné práce, tak i k pravidelným konzultacím. Práci řešil průběžně. Velké množství času, které student práci věnoval se podepsalo na kvalitě konstrukčního návrhu a vedlo k vytvoření prototypu přípravku a jeho otestování nad rámec zadaných cílů. Zároveň umožnilo zlepšit kvalitu zprávy, která v původní verzi byla nepřehledná a nelogicky uspořádaná. Odevzdaná práce splňuje požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační práce. Vzhledem k aktivitě studenta a kvalitě výstupů práce hodnotím celkovou známkou A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klapka, Milan

V předložené práci je řešen konstrukční návrh přípravku umožňujícího automatickou retrakci soustružnického nože při řezání závitu na ručně ovládaném soustruhu. Celkově jsem s předloženou prací spokojený a zvolený postup řešení považuji za adekvátní. Po věcné stránce mám největší výhradu ke zpracování současného stavu poznání, kde je velmi široce zpracováná problematika výroby závitu, ale chybí rozbor známých řešení stejného, či obdobného problému. Ovšem podobné přípravky jsou dostupné (přinejmenším v zahraničních zdrojích např. pod klíčovým řetězcem "auto retracting threading tool") a autor by se proti jiným řešením měl vymezit či mohou být citovanou inspirací, aby nemohly vzniknout pochyby o originalitě práce - navrženého řešení. Druhým věcným nedostatkem je, že bych velmi uvítal rozměrovou analýzu a schéma funkce přípravku. Tj. analýzu, ze které by vycházely rozměrové požadavky na délky komponent, úhlová natočení atd. A také aby se ozřejmila interakce jednotlivých součástí při procesu obrábění, tj. na jaké délce a jak rychle se nástroj vysune, po jaké dráze apod. Ze schématu ba bylo zřejmé, jaké jsou například požadavky na návrh vačky apod. Autor se snaží o slovní popis, ale tento přístup považuji za méně názorný a složitější na pochopení. Autorovi bych doporučil do příloh zařadit i animaci funkce, opět by to pomohlo názornosti, jak mechanismus pracuje, přestože základní myšlenka, tj. vysunutí nástroje ze záběru, je zřejmá. U výkresové dokumentace není dle mého názoru spolehlivě zajištěna funkčnost jednotlivých součástí. Nevhodná je práce s geometrickými tolerancemi, kdy autor velmi přesně toleruje jednu plochu kombinací několika GT vůči základně, která ale je tolerována pouze všeobecně. Předpokládal bych, že základna je také funkční plochou a musí splňovat určitou kvalitu, aby pak návazné tolerance dávaly smysl. U více základen také chybí vazba mezi základnami, která se zdá být pro funkci důležitá, např. vzájemná kolmost ploch apod. Tedy zde bych viděl prostor pro zlepšení směrem ke správnému zajištění funkčnosti navazujících součástí. Po formální stránce nemám žádné zásadní výhrady. Práce je členěna přehledně a graficky i stylisticky na dobré úrovni. Celkově považuji předložené řešení za vyrobitelné, ačkoliv by zřejmě šlo volit lépe postup vedoucí k zajištění správné funkce, nepřekvapilo by mě, pokud by bylo třeba vyrobené části ještě ručně upravovat, ale u kusové výroby je takový postup přípustný. Celkově považuji cíle za splněné, práci doporučuji k obhajobě a předložené výstupy hodnotím stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140024