BĚŤÁK, J. Technology of monofilamentous fibers based on oxidized hyaluronic acid [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Klučáková, Martina

Téma dizertační práce Ing. Jiřího Běťáka a s tím spojená náplň doznaly od začátku jeho doktorského studia řadu změn. Uchazeč byl v obtížné pozici, neboť téma práce bylo zadáno na základě požadavku průmyslového partnera a na jeho pracovišti také probíhaly experimentální práce. Požadavky na obsah dizertace i její zaměření se ze strany tohoto partnera několikrát změnili a uchazeč byl nucen na tyto fluktuace reagovat. Přesto je výsledkem jeho snažení kvalitní ucelené dílo. Práce je prakticky zaměřena. Zabývá se vývojem technologie výroby biodegradabilních vláken na bázi oxidované kyseliny hyaluronové. Jednotlivá stadia vývoje jsou provázena poměrně rozsáhlým laboratorním testováním a v této fázi nechybí ani teoretický background. Konečným výsledkem je pak realizace výrobní linky. Uchazeč se dále zabýval biokompatibilitou finálních výrobků (s ohledem na zamýšlené aplikace) a možnostmi dodatečných povrchových úprav vláken. Celkově přístup Ing. jiřího Běťáka ke studiu hodnotím kladně. Přes různá jím nezaviněná úskalí dokázal dokončit kvalitní dizertaci (byť se zpožděním). Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mráček, Aleš

Navrhovaná známka

Burgert, Ladislav

Téma disertační práce je stále velmi aktuální s ohledem na zamýšlené použití vláken na bázi kyseliny hyaluronové a jejich derivátů v medicíně. Výsledky práce jistě najdou své praktické uplatnění. Obsáhlá úvodní část zpracovává teoreticky jednotlivé kroky zvlákňovacího procesu mokrým způsobem. V experimentální části práce bylo nutno prakticky řešit jednotlivé kroky zpracování oxidovaného derivátu kyseliny hyaluronové (dále jen HA) do formy nekonečného (hedvábnického) vlákna. Doktorand byl postaven před úkol navrhnout a sestavit vhodnou laboratorní aparaturu pro mokrý postup zvlákňování uvedeného derivátu HA. Zvláštní řešení vyžadovalo odstranění zbytků jednotlivých komponent koagulační lázně z připraveného vlákna a vypracování analytického postupu pro ověření úspěšnosti řešení. Složení koagulační lázně prošlo v rámci práce také určitým vývojem, nakonec se ustavilo na přijatelné variantě s ohledem na zamýšlené použití vláken. Byla řešena rovněž problematika vztahu mezi podmínkami zvlákňování a mechanickými vlastnostmi připravených vláken, což je zvlášť důležití vzhledem k jejich skaní a dalšímu textilnímu zpracování. Celé navrhované řešení a studium problémů zvlákňování derivátů HA bylo úspěšné, jak o tom svědčí patenty pod čísly 1, 2 a 4 citované na str. 110 předkládané práce, kde jsou uvedeny i jiné možné varianty modifikace HA – hydrofobizace polymeru – vláken. Připravená vlákna z oxidovaného derivátu HA byla dále úspěšně zesíťována, ověřena jejich odolnost ve vodě a také studována z hlediska jejich cytotoxicity. Na závěr lze konstatovat, že celá disertační práce je zpracována na vysoké úrovni a splňuje všechny požadavky na takovou práci kladené. Doktorand prokázal schopnost samostatné a systematické vědecké práce a své výsledky zpracovat a prezentovat jak patentovými přihláškami, tak publikacemi v odborném tisku a formou posterů na konferencích. Předloženou disertační práci Ing. Jiřího Běťáka doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení doporučuji udělit Ing. Běťákovi akademicko-vědecký titul Ph.D.

Navrhovaná známka

Otázky

eVSKP id 97875