VESELSKÝ, J. Obnovitelná energie a úspory energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Pan Josef Veselský zpracoval zadané téma v rozsahu 31 stran. Úkolem bylo prostudovat příslušnou legislativu týkající se odpadů a vyhodnotit provozní ukazatele na spalovně komunálního odpadu. V úvodní části se věnoval problematice obnovitelných zdrojů energie a energetickému využití odpadů. Ve druhé části byly popsány kritéria pro hodnocení efektivity výroby energie ve spalovnách odpadů s následným vyhodnocením provozních ukazatelů na spalovně komunálního odpadu. Práce svým rozsahem a obsahem splnila požadavky dané zadáním. Lze konstatovat, že pan Josef Veselský prokázal při zpracování závěrečné práce schopnost práce s odbornou literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kropáč, Jiří

Cílem práce bylo studium podkladů a legislativy o odpadech, vyhodnocení provozních ukazatelů spalovny komunálních odpadů a stanovení výhřevnosti zpracovávaného odpadu. Ve výsledné práci se vyskytlo několik nepřesností. Poukazuji také na množství formálních, pravopisných a stylistických nedostatků, z nichž vyjímám: nepřesné a neúplné odkazy na literaturu (např. str. 6); nejsou dokončeny některé věty a formulace (např. str. 10 nahoře, str. 16 dole); chyby v překladu z cizojazičných zdrojů (např. natural gas); nesouvislý text na str. 18; nejsou vysvětleny některé zkratky z obr. 12; pouze první tři z osmi vzorců mají číslo; v textu práce chybí odkaz na uvedený zdroj [2]; v seznamu použitých zdrojů není uveden odkaz [8]. Nicméně konstatuji, že práce pana Josefa Veselského splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 20650