KOZEL, M. Design přívěsu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

U diplomanta mi chyběla větší odvaha experimentovat, novější pohled při řešení vlastního designu. Jeho ukázněný přístup je však dobrým příslibem do jeho startu v kariéře designéra. Kladně hodnotím rešeršní část o vývoji přívěsů v diplomové práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Karásek, David

Nepříliš složitý avšak precizně zpracovaný úkol zcela na úrovni doby. Citlivé tvarování, bezproblémová technická část. Jediným nedostatkem je poněkud konvenční přístup k úkolu, práce ničím nepřekvapuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33615