GREGOR, M. Tepelné zpracování ručních utahovacích nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Doležal, Pavel

Cílem bakalářské práce Martina Gregora bylo hodnocení tepelného zpracování ručních utahovacích nástrojů a návrh optimalizace postupu tepelného zpracování. Práce byla zpracována ve spolupráci se společností Wera Werk, s.r.o., kde se student, v rámci dlouhodobé stáže, podílel se na hodnocení postupu tepelného zpracování nástrojů. Zvládl značně rozsáhlou problematiku, kvalitním a účelným způsobem zpracoval vlastní naměřená data pro zpracování praktickou části práce. Autor bakalářské práce prokázal svou samostatnost v prováděných experimentech a jeho práce přinesla velké množství experimentálních dat, které budou sloužit pro další optimalizaci postupu tepelného zpracování ručních utahovacích nástrojů. Závěrečná práce Martina Gregora na téma „Tepelné zpracování ručních utahovacích nástrojů“ svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studenta samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Doporučuji tedy bakalářskou práci Martina Gregora přijmout k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kouřil, Miloslav

Práce je obsáhlá jak svým celkovým pojetím, tak i dosaženými experimentálními výsledky. Obsahuje celkem 65 stran s celkem 62 obrázky a grafy a několika tabulkami. Literární část je zpracována s ohledem na zadání dosti podrobně i poměrně široce. Lze vytknout poněkud encyklopedický charakter dále pak drobné nepřesnosti a překlepy v textu, které však na kvalitu práce nemají zásadní vliv. Autor práce použil celkem 26ti literárních pramenů. Dále je práce postavena logicky a s jasně formulovanými cíli. Výsledky budou zřejmě velmi dobře využitelné pro podnik, v němž byla zpracována, i s tím, že v experimentech bude pokračováno. Výsledky jsou pečlivě setříděny a systemizovány a na rozpracovaný úkol se dá kdykoli navázat Rozsahem experimentu a celkovým objemem nově získaných poznatků a dat práce převyšuje požadavky na BP. Uchazeč celkově postupoval svědomitě a systematicky a používal moderní techniky, přístroje a vybavení odpovídající zaměření a cílům práce. Jeho práci celkově hodnotím známkou "A", tedy výborně a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 58326