ŠVITKOVÁ, B. Využití kvasinek rodu Metschnikowia k produkci lipidických látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Andrea

Cílem předložené diplomové práce Bc. Bibiány Švitkové byla produkce lipidických látek kvasinkami rodu Metschnikowia. Teoretická část práce pojednává o využití nutričního stresu pro produkci vybraných lipidických metabolitů a o technikách jejich stanovení. Literární rešerše přehledně popisuje danou tematiku s využitím řady odborných publikací. Experimentální část práce se zabývá využitím terbinafínu k řízené produkci skvalenu u kvasinek rodu Metschnikowia, skríningovými drop testy pro zjištění utilizace odpadových substrátů a následně využitím vybraných odpadů a teplotních režimů ke kultivaci kvasinek za účelem zvýšené produkce lipidů. Práce přinesla řadu zajímavých výsledků, které tvoří kvalitní základ pro další experimentální práci. Studentka musela v průběhu řešení diplomové práce prokázat schopnost samostatné práce, dobré organizace v časově i metodicky náročných experimentech, a také schopnost zpracovat a kriticky vyhodnotit výsledky. Přestože studentka někdy bojovala se správnou formulací u zpracování teoretické části a vyhodnocení výsledků, musím ocenit její celkový přístup. Pravidelně konzultovala samotný průběh či už experimentální části práce, také i při vlastním sepisování práce, kde případné připomínky se snažila adekvátně zapracovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím celkovou aktivitu studentky stupněm velmi dobře (B) a práci doporučuju k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Márová, Ivana

Diplomová práce v rozsahu 70 stran je sepsána ve slovenském jazyce, obsahuje 67 stran textu a 3 strany příloh. Rozsah kapitol je dobře vyvážený, poměr rozsahu teoretické a praktické části je přibližně 1:2. Práce je klasicky členěna, doporučovala bych ale změnit číslování v kapitole 8 - Přílohy, kde se obvykle neuvádějí podkapitoly a čísla tabulek, ale přiložené tabuky se číslují přímo a obvykle jednotlivě jako samostatné přílohy (Příloha 1, 2, 3 až X). Práce je doplněna 83 literárními zdroji, které většinou odkazují na aktuální separátní literaturu z posledních let. Bohužel citace nemají vždy jednotný formát (velká vs malá písmena, iniciály vs plná jména autorů, pořadí křestní jméno a příjmení, typ písma apod.) Citace jsou až na některé výjimky (př. citace 72, 73) citovány správně, a to dle pořadí prvního uvedení v textu. Teoretická část obsahuje přehlednou rešerši zahrnující základní východiska práce. Experimentální část je zpracována přehledně, výsledky jsou názorně dokumentovány v řadě obrázků a tabulek. Obzvlášť oceňuji snahu o průběžnou kritickou diskusi výsledků a srovnání s aktuálními literárními údaji. Interpretace výsledků odpovídá zjištěným údajům. Závěr je stručný, výstižný, shrnuje hlavní výsledky a obsahuje i návrh další strategie výzkumné práce. V celém textu se autorce bohužel nepodařilo vyhnout řadě drobných formálních chyb (diaritika, překlepy) i formulačních nepřesností, zejména v textu převáděném z originální cizojazyčné literatury. Na některých stranách (př. 12-13) lze nalézt nějakou chybu prakticky na každém řádku. Způsob psaní zkrácených tvarů latinských názvů mikroorganismů je často chybný - druhové jméno se píše s malým počátečním písmenem (např. str. 13, 23). Charakteristika 3. kategorie odpadního tuku (str. 18) je nepřesná, text zaměřený na charakterstiky fritovacího oleje není příliš relevantní (str. 19). V experimentální části není vysvětleno, jak se došlo k výpočtu množství odpadu, které je třeba přidat do média, aby odpovídalo koncentraci glukózy (str. 30). Bylo skutečně provedeno kvantitativní stanovení neutrálních lipidů metodou HPLC, jak je uvedeno na str. 32? Na str. 33 je v kapitole 4.1 irelevantní odkaz na tabulku 4, příčemž v dalším textu zcela chybí odkazy na všechny tabulky uvedené v přílohách. Také chybí údaje o počtu opakování kultivací či analýz a případné statistické zpracování výsledků experimentů. Není jasné, proč se u některých experimentů lišil počet analyzovaných kmenů (srovn. obr. 15, 16 - 8 kmenů; obr.19 - 9 kmenů; obr. 14, 17, 18 - 10 kmenů). Uvedené připomínky jsou přeážně formálního charakteru a mají sloužit především jako upozornění pro studentku. Nesnižují podstatně odbornou úroveň práce, rozsah a originální charakter experimentů. Proto plně doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji výslednou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Využití literatury a její citace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 131504