KRUTSKÝ, L. Návrh kultivátoru pro agregaci s traktorem 75k [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Lukáš Krutský se ve své práci zabývá koncepčním návrhem radličkového kultivátoru pro agregaci s traktorem daného výkonu. Jedná se o tvorbu zařízení na zpracování půdy po sklizni. V úvodních kapitolách práce student popisuje technologii zpracování půdy a samotný materiál půdy. Dále pak rešeršně zpracovává přípojné vlastnosti kultivátoru, prvky a legislativu týkající se neseného kultivátoru na traktoru. Stručně popisuje traktory vhodné pro připojení navrhovaného kultivátoru. V kapitole 4. popisu svůj koncepční návrh radličkového kultivátoru s parametry dle zadání. V závěrečné části práce provádí studen pevnostní kontrolu vybraných uzlů konstrukce. Výkresová dokumentace je kvalitně zpracovaná, dle zadání jsou uvedeny požadované výkresy a nemám k nim připomínky. Bakalářská práce splnila požadavky a cíle zadání. Rozsah rešerše je úplný dle zadání a přehledný. Z hlediska formálnosti a logického uspořádání je práce na výborné úrovni. Po stránce grafického zpracování není žádné připomínky. Student se důkladně odvolává na citace zdrojů, obrázky i tabulky v textu. Schopnost interpretovat své výsledky v práci jsou u studenta na velmi dobré úrovni. Po formální stránce je práce hodnotná a nemám k ní připomínky. Student vypracováním této kvalitní práce prokázal zájem o problematiku v této oblasti přídavných zařízení pro zpracování půdy. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fajkus, Pavel

Předložená závěrečná práce se zabývá konstrukčním návrhem plně neseného kultivátoru do tříbodového závěsu traktoru (max 75k), kat. 2N/2. Úvodní kapitoly obsahují krátký úvod ke zpracování půdy, její vlastnosti, přehled dostupné techniky na trhu a výčet prvků kultivátoru, včetně různých variací pracovních prvků, legislativní předpisy pro provoz na pozemních komunikacích a přehled traktorů v dané výkonnostní kategorii. Zde bych uvítal větší rozsah zpracování půdy pomocí moderních způsobů, např. zmíněné technologie Strip-Till. Tj. jaký mají přínos pro půdu oproti klasickým, za jakých podmínek je výhodné je využívat a podobně. Návrhové a výpočetní kapitoly jsou velmi dobře členěny a logicky na sebe navazují, pouze výběr radličky a pružiny bych umístil na úvod kapitoly. Drobnou výtku mám k chybějícím jednotkám u rovnic (např. rovnice 4 a 5). K výpočtům samotným a navržené konstrukci nemám výhrad a zadání bylo splněno. U výkresů se vyskytují drobné nepřesnosti, kdy například kóta délky svarů zasahuje do kontury svařence, či označení detailů na výkrese sestavy je poněkud nevýrazné a zaniká. U výkresu svařence bych kusovník preferoval přímo na listu svařence pro přehlednost i za cenu zvětšení formátu výkresu. Kvituji používání 3D pohledů na výkresech, které dle zkušeností z praxe výrazně zjednodušují představu o díle pro výrobu. I přes drobné překlepy a výše uvedené výtky je práce na velmi dobré úrovni a student prokázal znalosti z předchozího studia a předpoklad pro studium navazující. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139292