MERTA, L. Tepelné čerpadlo pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Studen prokázal schopnost samostatně zpracovat zadané téma.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lisý, Martin

Student velmi dobře a přehledně zpracoval dané téma, práce splnila všechny body zadání. Práce je přehledná a jednotlivé kapitoly vhodně navazují. Také grafická úprava práce je odpovídající. V textu se pouze objevuje záměna některých slov, pravděpodobně díky aut. opravám, čehož je třeba se příště vyvarovat. Celkově práci hodnotím velmi kladně. Je zřejmé, že student rozumí podstatě dané problematiky a prokázal schopnost interpretovat získané poznatky do praktické úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20519