STAŇKOVÁ, S. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Výrazným rysem přístupu studentky ke zpracování zadaného úkolu je vysoký stupeň samostatnosti a od počátku rozvíjené jasné vlastní představy o koncepci řešení, se kterou se autorka pouští do zpracování tématu.Při vlastní práci se rovněž projevily schopnost autorky komunikovat s jinými odborníky či specialisty a pochopení správné pozice architekta jako nositele koncepční myšlenky na jedné straně, zároveň ovšem jako člena širokého kolektivu na straně druhé.Výrazným povahovým rysem studentky, který se projevoval v průběhu práce a který lze rovněž vystopovat v prezentovaném výsledném řešení, je určitá ambicióznost, záměr vepsat do řešeného území sebe sama. Bylo by pouze třeba věnovat určitou pozornost volbě jednotících prvků a společného kompozičního principu, které by vedly k jistému pročištění výsledného návrhu. Otázky a náměty k obhajobě: 1) Z čeho vychází zvolený tvarový koncept objektu restaurace? 2) Vzhledem k tomu, že rozsah novostaveb je ve srovnání s ostatními návrhy minimální, nabízí se otázka , zda jsou dostatečně naplněny prostorové a provozní nároky všech požadovaných funkcí v areálu? 3) Díky určité schematičnosti zákresu není úplně jasné, jaký je koncepční záměr studentky s objektem králičího kopečku? 4) Nelze s ohledem na charakter navrženého restauračního objektu změnit poměr mezi odbytovou plochou a plochami provozního zázemí, nebo jinak posílit plochy odbytu? Zřejmě je tento problém řešen venkovní letní zahrádkou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 pracovitý, zodpovědný
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Grafická úroveň prezentační brožury vykazuje určitý nedostatek času při jejím zpracovávání, z čehož zjevně pramení skutečnost, že některé výkresy mají nižší vypovídající schopnost. Objekt restaurace je koncipován s větší mírou ambicióznosti, něž by bylo třeba. Výsledkem je potom jistá nevyváženost a nesourodost jednotlivých částí návrhu . Celkově je možné konstatovat, že v návrhu je použita spousta koncepčních prvků, mnohdy i velmi zajímavých, bylo by však potřeba věnovat více času sladění jejich vzájemného vztahu a koexistence v jednom území. Práce ovšem splňuje zadané úkoly a prokazuje tím schopnost autorky postoupit do další fáze odborné přípravy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B standardní, možné
Architektonické řešení C možné
Provozní řešení B funkční
Technicko konstrukční řešení C náročné
Formální úroveň C dobrá
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 23004