KLEMENTOVÁ, T. Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Studentka Tereza Klementová zpracovala bakalářskou práci z aktuálního tématu fázově separovaných hydrogelů. Práce byla náročná na přípravu vzorků a studentka se jí zhostila s příkladným nadšením. Práci doporučuji k obhajobě a doporučuji k hodnocení stupněm výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krouská, Jitka

Předložená bakalářská práce pojednává o charakterizaci systému obsahujícího polyelektrolyt s opačně nabitým tenzidem. K jazykovému zpracování uvádím, že práce je bez překlepů a výraznějších pravopisných chyb (až na špatně užité čárky ve větách). Dovolím si konkrétněji upozornit jen na největší prohřešky, např. na chybějící interpunkci za rovnicemi (1, 3), za kterými navazuje bez čárky vedlejší věta. Dále bych doporučila uvádět české popisky v obrázcích (obr. 6 na str. 15) a správné skloňování odkazů na obrázek nebo tabulku v textu – je dobré se vyvarovat spojení „…uvedených v Tabulka 2.“ atd. a slova obrázek a tabulka psát s malými písmeny. Uvedené nedostatky však nesnižují úroveň zpracování této závěrečné práce. Experimentální část je věnovaná reologickým a fluorescenčním experimentům. Studentka uvádí, že v průběhu reologických měření došlo často k vysychání vzorku. Nabízí se otázka, proč nebyl použit ochranný silikonový olej, aby se tomuto jevu zabránilo. Diskuze výsledků je srozumitelná a výstižná, případné nejasnosti vyplynou z odpovědí na otázky k obhajobě. Jinak nemám k výsledkům námitek. Bakalářskou práci Terezy Klementové doporučuji k obhajobě s hodnocením A (výborně).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 97063