JINDRA, J. Registrace obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Krátká, Lucie

Student se v bakalářské práci zabýval testováním možností dostupných registračních programů. V úvodu práce je nastíněna nezbytná teorie zabývající se jednotlivými metodami registrace obrazu a hodnocením jejich úspěšnosti. Dále jsou zde velmi stručně popsány jednotlivé registrační programy a jejich možnosti. V praktické části práce vytvářel student anatomický atlas mozku myši a potkana. Student vytvořil grafické rozhraní pro prohlížení anatomických snímků potkana, které naměřil na magnetické rezonanci, ovšem popis jednotlivých anatomických struktur je v několika řezech nepřesný. Pro vytvoření anatomického atlasu mozku myši student chybně použil funkční snímky (pravděpodobně ASL sekvence) místo anatomických (T2-váhovaná RARE sekvence), na funkčních snímcích je tedy popis anatomických struktur bezpředmětný. Student měl dále testovat možnosti dostupných registračních programů na sériích dodaných funkčních snímků mozků myší a potkanů. Byly otestovány programy FSL, i2K Align a registrační toolbox v Matlabu. Dále bylo vytvořeno grafické rozhraní pro hodnocení výsledků registrace testovaných programů. Práci bych vytkla chybějící kapitolu popisu nestandardního formátu dodaných MR dat, který studenta brzdil v použití dalších registračních programů. Studentovi bych vytkla práci s literaturou, konkrétně malý počet citovaných zdrojů v teoretickém úvodu registračních technik. Student během roku pracoval převážně samostatně, konzultací využíval převážně až v době před odevzdáním práce. Na základě výše zmíněných výhrad hodnotím práci jako uspokojivou.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Jiřík, Radovan

Předložená bakalářská práce se zabývá metodami registrace obrazů a jejich aplikací pro MRI obrazy mozku myši a potkana. Student prostudoval a stručně shrnul metody registrace obrazů, vytvořil program atlasu myšího a potkaního mozku, otestoval dostupný software pro registraci obrazů a vytvořil program pro vyhodnocení registrace. Teoretický popis působí na první pohled dobře, je však poměrně těžkopádný, protože zřejmě obsahuje doslovné překlady s nevhodně zvolenými nestandardními výrazy. Popis srovnávaných dostupných programů pro registraci obrazů je velmi stručný. Očekával bych přehledné porovnání možností programů podle zvolených parametrů. Obr. 2 nedává bez vysvětlení v textu smysl. Vlastní software pro anatomický atlas mozku myši a potkana je funkční jen částečně. Pro mozek potkana jsou použity vhodné obrazy, anatomické struktury jsou ale ukázány jen velmi informativně šipkami, navíc nepřesně (např. šipka crania ukazuje spíše do oblasti spánkového svalu). Pro myš jsou použity nevhodné podkladové obrazy nasnímané zřejmě metodou ASL a ne metodou RARE, jak autor popisuje v textu. Navíc zde nejde ani o různé řezy, ale stále o stejný řez, jen zřejmě s jiným parametrem TI. Anotace anatomických struktur zde chybí, kromě jedné zbloudilé mimo ukazující šipky crania. Tento fakt autor v práci zamlčuje, kromě jedné velmi zamlžující věty v závěru. Autor provedl registraci MRI obrazů ve třech programech, z textu však není zřejmé, kolik různých datasetů autor registroval. Chybí také důležité parametry registrace, jako např. volba kriteriální funkce a optimalizačního algoritmu. Také bych očekával, že se registrace bude provádět jen vzhledem k zadané oblasti zájmu, tj. mozku. Z textu to není patrné. Není jasný důvod, proč nebyla testována i registrace pomocí softwaru SPM (který je v teoretické části zmíněn). Program pro vyhodnocení registrace je založen na vizuálním porovnání pomocí šachovnicového zobrazení a pomocí histogramů. Histogramy zde ale podle mého názoru nedávají smysl. Smysl by dával vzájemný histogram, ten zde ale není použit. Celkově práci hodnotím jako těsně nad mezí přijatelnosti.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 93484