ŠTĚPÁNOVÁ, E. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Při zpracování práce pracovala studentka iniciativně, projevovala zájem o řešenou problematiku a prokázala schopnost samostatného řešení zadaného problému. Práce má ryze aplikační charakter. Její hlavní přínos spočívá ve zpracování nezávislého hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu. Pro potřeby benchmarkingu byl výběr zúžen na 6 společností ze 108. Na velmi dobré úrovni je formální úprava. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Přibylová, Petra

Zadání práce je splněno, práce je velmi dobře napsaná a opírá se o správně citované prameny a zdravou metodologii. Nepostrádá zásadní náležitosti a vyhovuje záměru. Studentka prokázala orientaci v dané problematice. Jazyková úroveň práce je vysoká. Zdroje a citace jsou uvedeny podle zvyklostí. V praktické části se objevují autorčiny vlastní názory a text je doplněn tabulkami a obrázky. Analýza je přehledně a logicky zpracovaná. Pro Benchmarking byly zvoleny společnosti ze stejného odvětví, které však vyrábí jiné portfolio výrobků, proto závěry nejsou aplikovatelné v plném rozsahu. Oceňuji návrhy na rozšíření výrobního portfolia. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142961