POLÁŠEK, J. Návrh přípravku pro zkoušení tuhosti zavěšení kol Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Jan Polášek zpracovával svou bakalářskou práci s cílem navrhnout použitelné a v současných podmínkách cenově dostupné zařízení pro zkoušení tuhosti zavěšení kol studentské formule. Práci zpracovával především ve druhé části období, který měl pro vypracování práce k dispozici. V tomto období také intenzivněji využíval konzultací. Od původně zvažovaného jednoduššího přípravku dospěl k návrhu zařízení s měřícím stolem s mnohem širšími možnostmi měření a vyhodnocení. Pro jeho práci byla charakteristická snaha zpracovat navrhované konstrukční návrhy do poměrně propracovaného stavu blízkého praktické realizaci, přitom si ponechal poměrně málo času na samotné vypracování, uspořádání a dokončení bakalářské práce i po formální stránce, práci dokončoval samostatně. Je však potřeba ocenit, že vypracovaná práce je tvůrčího charakteru, kdy student musel spojit získaný přehled v nakupovaných dílech s vlastními konstrukčními návrhy základních částí zkušebního zařízení. Cíle bakalářské práce dané zadáním byly splněny v celém rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Porteš, Petr

Tématem bakalářské práce bylo měření tuhosti zavěšení kol studentské formule. Jedná se o celkem obtížné téma z hlediska návrhu způsobu zatěžování, tak i z hlediska vyhodnocení. Student se v zadané problematice dobře zorientoval a vytvořil návrh, který může být východiskem pro výrobu zkušebního zařízení. Vedle návrhu zařízení se zabýval i alternativami měření polohy zatíženého kola. Zadání diplomové práce bylo splněno, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65204