CHALOUPKA, M. Možnosti analytického řešení dopravních úloh materiálového toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci věnuje analytickému rozboru dopravních úloh pro materiálový tok. Tato studie aplikovaného lineárního programování je zároveň výukovým podkladem pro studenty bakalářského studia. V úvodní části práce je rešeršní formou rozebrána problematika lineárního programování a možnosti analytického přístupu k řešení dopravních úloh pro materiálový tok, formulace jednotlivých postupů řešení a analýza optimálnosti řešení. V další části jsou metodicky rozebrány na vzorovém příkladu se zadáním na straně 27 metody výpočtu řešení třemi rozdílnými metodami. Jsou provedeny dílčí závěry pro jednotlivé metody a následuje test optimality základního řešení. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup a rozsah řešení práce je úplný a správný. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je výborná. Uspořádání osnovy práce je logické. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje množství tabulek. Stylistická úprava je velmi dobrá. Student se vyjadřuje věcně. Citace zdrojů informací jsou uvedeny správně. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hloska, Jiří

Předkládaná bakalářská práce rozebírá možnost využití metod lineárního programování v dopravních úlohách. V teoretické části práce jsou popsány obecné principy lineárního programování a nejčastější metody řešení dopravních úloh. Druhá část práce na zvoleném zjednodušeném příkladu demonstruje vypracování jednotlivých kroků k řešení této dopravní úlohy. Nejprve byla ověřena řešitelnost a vyváženost úlohy a následně je pomocí metody severozápadního roku, indexní metody a Vogelovy aproximační metody proveden výpočet bazického řešení. Následně je opakovaným testem optimality pomocí Dantzigovy metody a metody MODI toto bazické řešení vylepšeno a je získáno optimální řešení, kterým jsou dosaženy minimální dopravní náklady. Práce je pečlivě zpracována, po obsahové i formální stránce na odpovídající úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124550