TÁFL, J. Rešerše z oblasti kotlů a jejich postup návrhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Nekvasil, Richard

Studen Josef Táfl prostudoval veškerou dostupnou literaturu z oblasti návrhu kotlů a velmi podrobně zpracoval svoji bakalářskou práci dle zadání. Současně se seznámil s výpočtovými postupy teplotního a pevnostního návrhu. V průběhu zpracování bakalářské práce projevoval aktivní zájem o řešenou tématiku, prokázal samostatnost a schopnost řešení konkrétních problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gottvald, Jakub

Posuzovaná bakalářská práce byla vypracována panem Josefem Táflem na základě schváleného zadání ze dne 23.října 2008. Tématem bakalářské práce je vypracování rešerše z oblasti kotlů a jejich postup návrhu. Autor práci dle zadání účelně rozdělil do čtyř tématických okruhů. V prvém okruhu popisuje dělení kotlů dle různých parametrů a velká část je věnována popisu parních kotlů. Druhá část práce se stručně zabývá popisem základních parametrů kotlů. Třetí a čtvrtá část práce popisuje postup pevnostního, respektive tepelného výpočtu kotle. V těchto částech je především čerpáno z ČSN EN 12952. V postupu pevnostního výpočtu autor podrobně uvádí i jednotlivé vzorce pro výpočet. V tomto případě je škoda, že ke vzorcům, respektive k neznámým či konstantám v nichž obsažených, neuvedl odkazy na články v příslušné normě. Takto napsaný postup by mohl být používán studenty či projektanty ne zcela znalých dané normy. Jedná se ovšem o názor recenzenta, který neurčuje rozsah dané práce, ten závisí na požadavcích vedoucího práce. V této části se autor dopouští opakovaně chyby, kdy má ve vzorcích namísto indexů uváděna písmena či číslice běžné velikosti, viz str. 24,28, 29, 31. Tyto chyby pak znesnadňují orientaci a autor by se jich měl v budoucnu vyvarovat. Poslední část práce obsahuje stručný nástin tepelného výpočtu. Grafická úroveň a pojetí předkládané bakalářské práce odpovídá daným požadavkům. Po celkovém prostudování předložené bakalářské práce lze konstatovat, že splňuje požadavky zadání a doporučuji, aby panu Josefu Táflovi bylo umožněno bakalářskou práci obhájit před komisí

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19324