MATĚJKA, M. Pozorování izolantů v ESEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirák, Josef

Diplomant v průběhu řešení diplomové práce prokázal dobré teoretické znalosti i schopnost čerpat nové poznatky v odborné literatuře. Při experimentech se velmi snadno zapracoval do obsluhy environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu, výsledky experimentů dokázal samostatně vyhodnotit. Pro posouzení projevů nabíjení izolantů při jejich pozorování v rastrovacím elektronovém mikroskopu připravil počítačový program, umožňující vyhodnotit nabíjecí jev na základě rozdílových snímků a stanovil vhodné podmínky pro pozorování povrchové struktury izolantů jednotlivými typy detektorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury B 8/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Splnění zadání A 45/50
Formální zpracování práce B 17/20
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Diplomová práce řeší problematiku snížení nabíjecího efektu vzorků izolačního charakteru v prostředí vodních par v EREM. Využívá novou metodu hodnocení, což je metoda rozdílových obrazů. Ta se pro dané účely jeví jako velice vhodná, ale není uveden původ využití této metody. Interpetace výsledků experimentů je logická a lze s ní souhlasit, zajímavé je, že podle prováděných experimentů je nabíjení potlačeno při poměrně vyšších tlacích. Nedostatkem je značné množství překlepů, např. str. 52 "odporná literatura", Obr. 6-2 je převzatý anebo původní (český výraz je izolant a ne izolátor) ? Z předložené práce vyplývá že student prostudoval dostupnou literaturu zadanou vedoucím práce z dané oblasti a že se v dané problematice dobře orientuje. Využil velmi dobře poznatky získané při studiu teorie a použil je v experimentální práci. Předložená práce má odpovídající úpravu a grafickou úroveň. Doporučuji práci k obahajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 15615