SYROVÝ, A. Novostavba bytového domu na ulici Staňkové v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Diplomant Adam Syrový přistupoval k celému studiu na naší fakultě s velkou zodpovědností a snahou odvést dobrou práci. Mohu tak soudit nejen podle společných setkávání nad jeho závěrečným projektem, ale i dle dalších ateliérových prací, které na našem ústavu zpracovával. Oceňuji u něj nejen vývoj ve vnímaní důležitosti architektonicko kompoziční složky navrhovaných objektů a tvorby architektonického prostoru. Jeho stavebně technické znalosti jsou velmi dobré a budou mu dobrým základem pro jeho budoucí praxi a realizace.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bindr, Tomáš

Nejsilnější stránkou diplomové práce je urbanisticko - architektonické začlenění do ulice Staňkové. Dispoziční a konstrukční řešení již vykazují dílčí chyby viz. body 2-5.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Stavba je navržena v řadové blokové zástavbě na místě dvoupodlažního objektu. Autor uliční fasádou rozdělenou do dvou hmot logicky reaguje na sousední objekty. Směrem k domu z konce 19.st navazuje omítanou fasádou s okny a na objekt se skleněnou sendvičovou fasádou navazuje fasádou s vertikálními dřevěnými lamelami. Sympatické je vytvoření veřejně přístupného parteru, který ulice Staňková, až na křížení s ulicemi Rybníček a Skřivanova, postrádá.
Architektonické řešení B Hmotové a materiálové řešení uliční fasády vychází z logiky okolní zástavby a svou jednoduchostí ( tedy až na nepochopitelné prostřídání otvíravých křídel oken) se odvolává na brněnské architektonické meziválečné období. Dvorní fasádě táto jednoznačnost chybí, je rozdrobena nesmyslnou četností ocelových profilů. Škoda, že průběžný balkón není vykonzolovaný jako pavlače a není opatřen jen posuvnými stínícími dřevěnými panely se svislým laťováním.
Provozní řešení C Jako nepochopitelné se jeví velkorysé dvouramenné schodiště s výtahem zbytečně zabírající drahocennou šířku parcely. Použití jednoramenného schodiště s výtahem v zákrytu by umožnilo vytvoření 6-ti modulů, tedy třech stejných bytů, nemluvě o schodišti umístěném v dvorní části. K diskuzi je, proč je vstup do bytů na druhé straně, než kde odevzdám „robotovi“ své auto? Od bytů této velikosti bych očekával více variabilních řešení. WC není od obytných místností odděleno dvěma dveřmi. V domě chybí kolárna-kočárkárna a strojovna výtahu. Zásobování kavárny je z dvorní části, kde není možný příjezd dodávky. WC pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace je přístupné z umýváren žen, bohužel není možné díky nedostatečné šířce chodby před toaletami vstup otočit.
Technicko konstrukční řešení C Volba příčného nosného systému je zvolena vzhledem k uspořádání bytů a „uvolnění“ fasád správně. Příčné nosné zdi jsou i mezi byty vyzděny z porothermu 30 P+D, který nesplňuje normou požadovaný mezibytový útlum hluku. Použití porothermového stropu na rozpon 7,8 m je na statické hraně a je neekonomický. Vnitřní koupelny bytů postrádají instalační jádra. Instalační jádra záchodů nepokračují do přízemí – kavárny. Zcela chybí komíny – každý byt má samostatný kotel. Skladby podlah mají předimenzovanou tloušťku kročejové izolace a topných desek.
Formální úroveň C Průměrná
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 64433