TROJAN, M. Automatický přepínač rozsahů pro AC-DC etalon Fluke 792A [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Zadání diplomové práce je z externího pracoviště z Českého metrologického institutu v Brně. Konzultantkou byla Ing. Věra Nováková. Úkolem diplomanta bylo realizovat mechanické spojení krokového motorku s hřídelí AC/DC etalonu Fluke 492 a elektrické spojení s již existující řídící jednotkou automatického přepínače rozsahů etalonu Fluke 792A, dále realizovat základní komunikaci pro automatické přepínání rozsahů přístroje pomocí PC a navrhnut vhodný typ čidla pro kontrolu přepínání rozsahů. Komunikace diplomanta a vedoucí diplomové práce probíhala formou ojedinělých konzultací, ke kterým se student dostavoval až po výzvě vedoucí práce. O stavu rozpracovanosti diplomové práce jsem nebyla průběžně informována a požadované informace jsem získávala od konzultantky. Aktivita a pracovní nasazení diplomanta nebyly zejména v počáteční fázi řešení práce vysoké. Domnívám se, že diplomant podcenil rozsah zadaných úkolů. Nepodařilo se fyzicky realizovat a odzkoušet mechanické spojení zvoleného krokového motorku s hřídelí etalonu Fluke 492. Diplomant předložil pouze návrhy řešení, které se již z časových důvodů nestihly na externím pracovišti ČMI Brno realizovat ani odzkoušet. Z popisu softwarového řešení automatického přepínače rozsahů není zcela zřejmé, zda se jedná o vlastní návrh nebo je to návrh převzatý z diplomové práce Řídicí jednotka k automatickému přepínači (Ing. Zlý). Diplomant pracoval samostatně, v závěrečné fázi zpracování diplomové práce se dostal do časové tísně a to způsobilo, že nesplnil zadání v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 27/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 11/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Šíra,, Martin

Diplomová práce pana Bc. M. Trojana navazuje na předchozí práci p. Zlého, který vytvořil řídící jednotku pro přepínání rozsahů etalonu Fluke 792A. Pan Trojan měl navrhnout a realizovat mechanické spojení ovládacího motorku, řídící jednotky a samotného etalonu, což rozsahem odpovídá diplomové práci. V prvních kapitolách student popisuje teorii AC-DC diference, principu krokových motorů, řídící jednotky a komunikační sběrnici GPIB. Tato teoretická část je napsána stručně, ale v podstatě správně. Popis sběrnice je zbytečný, jelikož komunikace se sběrnicí je zajištěna již vytvořeným modulem Mgr. Zlého. Více prostoru mělo být věnováno teorii a rešerši krokových motorů a detektorů polohy. V části o krokových motorech je nastíněn výběr vhodného motoru. Byly uvažovány dvě varianty motorů. Bohužel chybí podrobný popis, proč byly uvažovány zrovna tyto motory a podle čeho byl zvolen vybraný motor. V textu není dostatečně rozlišené, co je převzato od Mgr. Zlého, co již bylo sestaveno, a co nově vytvořil Bc. Trojan. V další kapitole je popsán návrh spojovacího dílu motoru a etalonu. Návrh byl vytvořen tak, aby byl přenastavitelný, a tedy použitelný i pro jiné přístroje podobného typu, což hodnotím kladně. Návrh je popsán dostatečně podrobně. Bohužel nedošlo k realizaci, a tak nebyly splněny pokyny pro vypracování. Také to znamená, že návrh nebyl vyzkoušen v praxi, takže nebylo možné ověřit jeho správnost. Ke snímání polohy přepínače byla navržena hallova sonda, ale opět chybí podrobná diskuze, proč bylo zvoleno právě toto řešení. V poslední části je navržen algoritmus přepínání, který by měl být naprogramovaný do řídícího mikrokontroléru. Tento algoritmus se vyznačuje zbytečnou složitostí, a vadnou funkcí, jelikož je schopen otáčet pouze vlevo. Toto je pravděpodobně důsledek pouhého přehlédnutí, což by nejspíš bylo zřejmé, pokud by byl algoritmus slovně popsán v textu práce. Tato práce rozsahově odpovídá pouze přípravě k samotnému řešení. Z textu je zřejmé, že student je schopen samostatné práce, dokáže pracovat s literaturou, ale samotnému řešení nevěnoval dostatek času a píle. Práci proto doporučuji k obhajobě s výhradami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 2/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 30703