NOVOSÁD, B. Simulační modelování elektromagnetického vibračního generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Práce se zabývá simulačním modelováním vibračního generátoru, jenž při buzení vibracemi generuje elektrickou energii. V práci identifikovaný model generátoru je možno využít pro predikci generovaní užitečné elektrické energie v potencionálních technických soustavách. Diplomant prokázal vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky. Překládaná práce je na vysoké úrovni a její výsledky budou dále využitelné při budoucích projektech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Březina, Lukáš

Práce se zabývá simulačním modelováním vibračního generátoru. Autor modeluje komplexní mechatronický systém v prostředí Ansys a Matlab, kde využívá knihoven SimPowerSystems a Simulink. Identifikovaný model byl porovnán se skutečnou soustavou a byl následně použit pro optimalizaci parametrů soustavy. Model byl také použit pro simulaci generovaného výkonu při buzení skutečně naměřenými vibracemi zvolené technické soustavy. Práce se zabývá velice aktuálním tématem, k vyřešení jsou použity moderní nástroje a celkový přístup k řešení je zcela korektní. Celková úroveň práce je velice vysoká a jistě poskytne kvalitní základ pro další práci v dané problematice. K práci nemám žádné výhrady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19975