RÝZNAROVÁ, I. Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Navrhované řešení, které podporuje koncept zastavění podél výrazné příčné osy bloku, je jednou z možných řešení zadaného úkolu. Jednoznačnost urbanistického konceptu je oslabena kompozičním řešením dalších objektů. Z hlediska dispozičního, provozního, architektomického a konstrukčního řešení je daná práce průměrná, chybí ji rozmanitost - důležitá pro současné městské bydlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala během magisterského studia vyrovnaně. Počáteční bezradnost zejména v otázkách urbanistického konceptu a architektonického návrhu, později vystřídala snaha o hledání inspirace v soudobých trendech městského bydlení. S větším porozumněním danému tématu se dostavila i větší jistota v koncepční části práce.
Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Návrh bez větších nedostatků, vcelku však přesvědčivé jednoznačné řešení realizace

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autorka návrhu využívá logicky torso nedokončené ulice vybíhající z Tř.Kpt. Jaroše a navrhuje její pokračování do hloubky bloku s ukončením dostavbou Kellerova paláce. Tento záměr, formálně přísně řešen, vnáší do bloku výrazný prvek městského prostředí. Méně přesvědčivý je motiv další podélné osy, která už tento charakter postrádá a působí náhodně jako další torzo.
Architektonické řešení C Architektonický výraz nových objektů je kultivovaný, měřítko odpovídá kontextu, působí však vcelku schematicky a málo inspirativně.
Provozní řešení B Dispoziční řešení bytů bez problémů, nabídka některých variant odpovídá potřebě.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukce standardní, bez problémů při realizaci.
Formální úroveň B Grafická úroveň dobrá
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 51053