HONKYŠ, J. Inovace cvičení z oblasti zpracování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Bakalářská práce Jana Honkyše se věnuje posouzení vhodnosti dostupných grafických editorů pro účely inovace cvičení v předmětu Základy počítačové sazby a grafiky. Student pravidelně konzultoval a pracoval systematicky. To se zrcadlí v dobrém uspořádání textu, kde student nejprve prezentuje potřeby jednotlivých cvičení, a poté analyzuje dostupný software z pohledu různých kritérií včetně ceny. Po finálním výběru student připravil zadání jednotlivých cvičení. Ačkoliv téma nepatří mezi nejnáročnější, je nutno konstatovat, že formální, jazyková i grafická stránka bakalářské práce je na velmi dobré úrovni. Zadání bylo splněno.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Záviška, Pavel

Student Jan Honkyš zpracoval bakalářskou práci na téma Inovace cvičení z oblasti zpracování obrazu. Jedná se o relativně jednoduché téma, které je však zpracováno na poměrně dobré úrovni. Práce od úvodu po závěr čítá 101 stran, avšak převážnou část tvoří návody pro inovovaná počítačová cvičení, které by možná bylo přehlednější zahrnout spíše do příloh. Samotná práce bez návodů pak čítá poměrně stručných 25 stran. Z formálního hlediska práce obsahuje pouze minimum překlepů a typografických chyb. Vytknul bych však místy nejasné či zavádějící vyjadřování a používání některých pojmů dříve, než jsou v textu vysvětleny. Programy pro úpravu bitmapových obrázků v kapitole 2 jsou popsány poměrně stručně a vzhledem k zaměření práce by si popis jednotlivých programů dle mého názoru zasloužil detailnější analýzu a popis. V práci se také vyskytuje docela velké množství citací z Wikipedie a prezentované tabulky by mohly být graficky lépe a čitelněji zpracované. Zadání práce však bylo splněno a její výsledky mohou posloužit jako podklad pro inovaci cvičení. Vzhledem k výše popsaným připomínkám navrhuji hodnocení stupněm 88/B.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 141248