RENZA, P. Výskyt a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Milan

Diplomant vypracoval předloženou práci samostatně. Pořídil také nahrávky zvukových signálů v reálném prostředí. Vybrané zvuky však mohly být lépe analyticky popsané. Přehledová studie literárních zdrojů je celkem obsáhlá, ovšem tvoří ji převážně jen seznam jednotlivých titulů. Hodnotnější by bylo výčet strukturovat a doplnit komentáři.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury B 8/10
Formální zpracování práce A 18/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Splnění zadání C 39/50
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Šebesta, Vladimír

Úvodní text obsahuje nepřesné formulace. Příznivě působí poměrně obsáhlý seznam pramenů a odkazy na ně. Není jasné, proč se na straně 26 píše o Fourierově transformaci, která se pro zobrazení uvažovaných signálů moc nehodí. Na obr. 11 dole není akustický tlak, ale kmitočtově lokální hladina akustického tlaku zjišťovaná v kmitočotém pásmu neudané šířky. Hladina 85 dB v obr. 12 a) nemá smysl, protože se má porovnávat s parametrem celého signálu, ne jen jeho spektrálních složek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 15330