KNOTEK, J. Ohybové vibrace hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Diplomant pracoval průběžně a samostatně, všechny dílčí úkoly plnil podle plánu. Diplomová práce popisuje současný stav řešení dané problematiky a následnou aplikaci vhodných výpočtových postupů pro řešení. Diplomant používá pro dosažení navržených cílů moderních CAE nástrojů na bázi CAD v prostředí Pro/Engineer nebo CREO, metody konečných prvků v programu ANSYS, Multi-body dynamiky v prostředí ADAMS. Dílčí výsledky jsou zpracovány v programovacím jazyku MATLAB nebo MathCAD. Celkově práce svým obsahem převyšuje požadavky zadání a lze ji hodnotit jako vysoce kvalitní a vzhledem k ostatním obdobným pracím i jako vysoce nadprůměrnou. Výsledky práce navíc poskytly nové poznatky využitelné pro další činnosti ústavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelem hřídele hnacího ústrojí nákladního vozu 8x8. Zadání bylo splněno ve všech bodech a diplomová práce svým rozsahem překračuje standart závěrečných prací tohoto druhu. Práce vyniká konkrétně využitelnými výsledky, které jsou výstižně interpretovány. Pan Jiří Knotek prokázal pečlivý inženýrský přístup, při volbě nástrojů použitých pro analýzu, tak i při jejich použití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 61855