FOJTÍKOVÁ, A. Podnikatelský záměr pro založení zdravého kavárenského podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Studentka se ve své závěrečné práci věnuje sestavení podnikatelského plánu pro založení zdravého kavárenského podniku a vyhodnocení jeho ekonomických hledisek. Studentka si v praktické části zvolila formu podnikání a stanovila časový harmonogram jednotlivých aktivit vedoucích k zahájení podnikání. V následujícím kroku provedla analýzu trhu, a to jak za pomoci sekundárních dat, tak i formou mystery shoppingu a dotazováním ve zvoleném místě budoucího podnikání. Výsledky těchto analýzy rozšířila o SLEPTE analýzu a analýzu pomocí Porterova modelu. Dále studentka sestavila přehledný finanční plán, včetně kalkulace nákladů (pro zahájení i provoz kavárny) a tři scénáře tržeb. V další kroku studentka identifikovala potenciální rizika a navrhla možnosti řešení v případě jejich vzniku. Na závěr svůj podnikatelský plán zhodnotila pomocí klasických metod hodnocení efektivnosti investic, konkrétně pomocí doby návratnosti a ukazateli rentability. Výsledný podnikatelský plán, resp. závěrečnou práci hodnotím stupně „dobře“ a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Luňáček, Jiří

Práci doporučuji k obhajobě s výše uvedeným hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Autorka zapracovala určité připomínky komise z minulé obhajoby. Jako problematické stále spatřují problematiku ekonomického vyhodnocení. Výnosnost přes 100% není v reálném prostředí možná, autorka zřejmě optimisticky předpokládá vyšší tržby.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Použité metody jsou standardní, drobnou výhradu mám ale k finální koncepci SWOT matice, zde postrádám hlubší zpracování vlivu SLEPT faktorů s číselnou verifikací.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Návrhová číst mohla být doplněna hlubším ekonomickým rozborem a více variantami možného vývoje. Autorka sice zvažuje pesimistickou a realistickou variantu, zde ale postarám i využití citlivostní analýzy.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky mohou mít praktické využití, jejich omezení je v dříve uvedených nedostatcích.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Splněno běžným způsobem. Některé slovní obraty jsou spíše hovorové. ("Finanční prostředky stabilně stoupají"; "Musí být proto tak velké, aby vše pokryly, ale zároveň co nejmenší,"). Struktura práce je bez zásadních problémů, cíl práce ale dle mého názoru mohl být formulován obsáhleji.
Práce s informačními zdroji C Autorka čerpá převážně z monografii.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 146093