FIGLOVSKÁ, P. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Princip využití řešeného území je výsledkem cílevědomého hledání jednoduchého a nekomplikovaného prostorového uspořádání. Jednoduché a přehledné dispozice řadových rodinných domů jsou navrhovány pro reálnou možnost svépomocné výstavby celého souboru. Celý obytný soubor působí uspořádaně, sympatické je uplatnění zelených střech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Nejistý začátek práce, dlouhé, ale cílevědomé hledání jednoduchého konceptu
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Zíka, Vratislav

Práce dokumentuje výborné zvládnutí všech aspektů návrhu, které by měl student bakalářského stupně ovládat. Bohužel však trochu postrádá ambici originální autorské práce a architektonického názoru. Z tohoto důvodu je výsledné hodnocení mírně sníženo, přestože jde po stránce užitnosti, praktičnosti a realizovatelnosti o nadprůměrně dobře odvedenou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Návrh parcelace a zástavby území není sice nijak novátorský, nebo průlomový, přesto ukazuje velmi dobré zvládnutí problematiky návrhu obytné zástavby se vším co k ní patří. Argumenty uvedené k urbanistickému řešení v textové zprávě jsou logické a promyšlené. Obzvlášť hodnotné je uvědomění si, že návrh území musí umožňovat i jeho další pozdější rozvoj. Proto je v návrhu počítáno i s plánovanou výstavbou silnice na východě území, která lokalitu v budoucnu napojí průjezdně na širší síť cest. Řešené území tak nezůstane jen slepým výběžkem, ale může se zapojit do organismu neustále rostoucího města.
Provozní řešení A Z provozního hlediska je největším přínosem návrhu propojení dvorů s ulicí ve formě krytých průjezdů sloužících jako garáž. Toto řešení nejlépe kombinuje výhody řadové i samostatné zástavby RD, přesto je v dnešní produkci spíše výjimkou. Vlastní dispozice domů jsou zvládnuty sebevědomě a čistě, s jasnou představou o stavebních konstrukcíh i o nárocích každodenního pohybu obyvatel a jeho proměnlivosti v průběhu let. Domy umožňují jak nekonfliktní soužití více dospívajících dětí, tak vícegenerační rodiny.
Technicko konstrukční řešení A V textové zprávě je technické a konstrukční řešení popsáno nadstandardně podrobně, a i z výkresové dokumentace a detailu je vidět, že během návrhu nebyly tyto zásadní aspekty návrhu opomenuty.
Architektonické řešení B Architektonický výraz domů je prostý a utlitární. Pozitivní je, že dobře odpovídá charakteru sídla i regionu, kam je navrhován. Na druhou stranu kompoziční a materiálové pojetí by mohlo být zpracováno elegantněji a s větším citem, který by dobře navržený dům povýšil na archutektonicky hodnotné a zajímavé dílo.
Formální úroveň A Graficky i formálně ja práce na velmi dobré úrovni. Chybí zde jen grafická měřítka, která by i nezkušenému diváku poskytla informace o rozměrech budov. Na druhou stranu popisky výkresů jsou provedeny způsobem, ktery umožní bezproblémové čtení i osobám se slabším zrakem.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 84888