DOLEŽAL, J. Zvýšení životnosti vývodu vysokotlakého adaptéru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor řešil minimalizaci, či eliminaci vzniku únavového lomu ve vnitřním vedení vysokotlakého adaptéru. Přičemž se snažil zajistit takový postup, který by nevedl k výraznémů nárůstu ceny. V úvodní části se zabývá rešerší problematiky únavového lomu. Následuje rozbor vlivu jednotlivých parametrů na únavový lom a rozborem stavů kapaliny v potrubí. Teoretická část tak zabírá zhruba 40% celé práce. Pro určení kritických míst byla provedena simulace metodou konečných prvků, kde se ukázala jako problematická místa přechodů vnitřního vedení, což přesně odpovídá místu vzniku trhliny. Ke snížení koncentrace napětí v daném místě pak vedlo ke zlepšení zaoblení přechodových hran. Následné řešení vychází z tohoto zjištění, kdy autor apikoval několik variant vedoucích k odstranění ostrých hran ve vnitřní dutině, od vysokotáčkové frézky, po obrušování proudící brusnou pastou. Autor rovněž testoval náhradu materiálu polotovaru, kdy se z technického hlediska nejvýhodnější varianta bohužel ukázala jako finančně příliš nákladná. Práce obsahuje všechny požadované části. Autor využil znalostí získaných při studiu a podařilo se mu, jak změnou materiálu, tak úpravou technologie výroby, zvýšit životnost vyráběnáho dílce, při zachování přibližně stejné ceny. Práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Práce pana Doležala je na velmi vysoké úrovni a troufám si říci, že rozsahem a kvalitou překračuje požadavky kladené na diplomovou práci. Praktická část se opírá o rozsáhlou rešerši, která je podložená kvalitní literární studií. Jak již říká název, cílem práce bylo zvýšení životnosti vývodu vysokotlakého adaptéru. Všechny vytyčené cíle práce byly úspěšně splněny. Závěry jsou uvedeny jasně a srozumitelně. Práci hodnotím jako přínosnou a nemám k ní sebemenší výhrady. Doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením A výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 70289