POSOLDOVÁ, K. Multireziduální stanovení pesticidů v ječmeni a ve sladu metodou LC/MS s extrakcí QuEChERS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulíková, Renata

Úkolem studentky Bc. Kateřiny Posoldové bylo optimalizovat a validovat metodu multireziduálního stanovení pesticidů metodou HPLC-MS s extrakcí QuEChERS. Studentka splnila požadavky zadání diplomové práce. V laboratoři pracovala pod vedením odborného konzultanta, jehož rady plně využívala jak při přípravě vzorků, tak i při práci s kapalinovým chromatogarafem. Malou pozornost věnovala výběru, studiu a zpracování odborné literatury. Vzhledem k množství experimentů a naměřených dat mohla více rozvést kapitoly Výsledky a diskuze a Závěr práce. Dosažené výsledky mohla studentka šířeji diskutovat s odbornou literaturou. Jako vedoucí diplomové práce hodnotím laboratorní činnost i dosažené výsledky studentky Bc. K. Posoldové známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Závěry práce a jejich formulace D
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pernica,, Marek

Diplomová práce studentky Bc. Kateřiny Posoldové je zaměřena na stanovení pesticidů v ječmeni a sladu s využitím extrakční metody QuEChERS a kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Práce s celkovým počtem 62 stran spolu se 48 literárními odkazy je rozvržena do několika kapitol. V úvodu a teoretické části (celkem 21 stran) je podán stručný výklad o ječmeni a sladu, ochraně rostlin, pesticidech a jejich dělení, použití a legislativě. Kapitola týkající se stanovení pecticidů v ječmeni a sladu, která popisuje extrakci, separační metody a hmotnostní spektrometrii, je také popsána. V experimentální části (celkem 7 stran) studentka popisuje přípravu vzorků, optimalizaci a validaci analytické metody spolu se stanovením pesticidů metodou UPLC-MS/MS. Autorka celkem analyzovala 30 vzorků ječmene sklizeného v roce 2021 v České republice a také 20 vzorků sladu. V následující kapitole výsledky a diskuze (celkem 6 stran) jsou prezentovány výsledky měření, a formou obrázků také vzorové kalibrační křivky a chromatogramy. Součástí předkládané práce jsou také přílohy, které popisují sledované pesticidy spolu s jejich validačními parametry a maximální limit. V diplomové práci se objevuje celá řada nesprávných formulací a překlepů, které snižují celkový dojem. Autorka také nevěnovala patřičnou pozornost kvalitě zpracování výsledků a interpretaci výsledků s následnou diskuzí. Např.: "...vůči chorobám a škůdcům. v České republice se..." "...danou rostlinu v nejlepší době, času i teplotě..." "Při této metodě nedochází jen k separaci , ale také ke stanovení složek ve zkoumaném analytu" "...který byl převeden kvantitativně do reagenční láhve..." "Kontrolní vzorečky ječmene..." "acetonitryl", "QuEChers", "QuECheSR", "MassLinx", "(n.ml-l)", "rotože", "separativní metody", "ÚKZÚS", "hordeum vulgare".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem E
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 138717