GOTTWALD, A. Hodnocení investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Zvolené téma je průměrně obtížné, autor využívá pouze obvyklé postupy k řešení. Prvním nedostatkem práce je vysoký počet shod s dříve odevzdanými pracemi, konkrétně jde o hodnotu 1119. Autor sice správně cituje, ale měl hlavně v teoretickém rozboru volit odlišné formulace. Citace je převážně z domácích monografií, postarám využití i cizojazyčných zdrojů, případně původních vědeckých prací. Práce má pouze praktické využití výsledků. Návrhová část mohla být doplněna i netradičními metodami hodnocení investičních záměrů. Identifikace rizika je zatížena subjektivitou provozovatele. Tab. 31 nemá jednoznačnou vysvětlitelnost postupu výpočtu, protože 4*8 není 28 ale 2*9 je 18. Zde použitý proces výpočtu není zřejmý. Uvedené nedostatky jsou pouze dílčími nedostatky, práci tedy doporučuji k obhajobě bez dalších doplňujících otázek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rompotl, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 122873