PAPEŽ, M. Systém na monitorování teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Pan Milan Papež se ve své bakalářské práci zabýval problematikou monitorování teploty v serverovnách. Jeho úkolem bylo navrhnout a realizovat zařízení, které by sledovalo teplotu v serverovně a při překročení mezní hodnoty odeslalo e-mail. Pan Papež se nejprve seznámil s problematikou monitorování teploty v serverovnách a stanovil požadavky na monitorovací zařízení. Následně navrhnul koncepci monitorovacího zařízení. Pro realizaci zvolil mikrokontrolér PIC18F97J60 s vnitřním řadičem sběrnice Ethernet. Pro měření teploty použil snímače DS18B20 firmy Dalas. Při realizaci softwarového vybavení využil Microchip TCP/IP stack. Dle mého názoru pan Papež splnil zadání své bakalářské práce v plném rozsahu. Funkčnost zařízení mi předvedl. K práci na bakalářském projektu přistupoval zodpovědně, iniciativně, samostatně, dosažené výsledky konzultoval s vedoucím práce. Jako vedoucí doporučuji bakalářskou práci pana Milana Papeže přijmout k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Havránek, Zdeněk

Zadání bakalářské práce je možné považovat za složitější a odpovídá požadavkům a rozsahu pro tento typ práce. Cílem práce je návrh a realizace měřicího modulu s připojením na síť Ethernet pro monitorování teploty v datových centrech. Modul by měl být schopen při překročení zadaných mezí odeslat e-mail na zvolenou adresu. Zadání předpokládá znalosti z HW návrhu mikroprocesorového zařízení, komunikace se snímači a zejména implementaci SW vybavení pro komunikaci po síti Ethernet a Je možné konstatovat, že zadání bylo beze zbytku splněno a studentem zvolené řešení je správné. Pro měření teploty v několika místech sledovaného prostoru zvolil komerčně dostupné integrované snímače teploty DS18B20 s digitálním rozhraním 1-Wire, které je pro toto řešení výhodné. Student tedy neřešil metodiku měření teploty. Těžištěm práce je volba vhodného mikrokontroleru (MICROCHIP) a zejména jeho softwarové vybavení a implementace protokolů vyšších vrstev ISO/OSI modelu pro komunikaci po Ethernetu a pro odesílání e-mailu. Pro tuto implementaci student využil dostupný TCP/IP stack od firmy MICROCHIP. Při komunikaci se snímači teploty využil komerční převodník sběrnice I2C na sběrnici 1-Wire od firmy Dallas. Musel však implementovat protokol pro komunikaci se zařízeními (teplotními snímači) na sběrnici 1-Wire. Práce je členěna do 6 kapitol, v celkovém rozsahu textové části 48 stran. Kapitoly jsou logicky členěny a jejich rozsah odpovídá jejich důležitosti. Jedinou připomínku bych měl k rozboru rozhraní 1-Wire (část 3.3), kde student zachází do příliš velkých podrobností hardwarové řešení (časování, fyzická vrstva) sběrnice 1-Wire, které však dále neřešil z důvodu použití komerčního I2C/1W převodníku. Součástí práce je i kompletní dokumentace k výrobě DPS a realizovaný firmware mikrokontroleru. Písemný dokument je zpracován pečlivě, obsahuje jen velmi málo překlepů. Po grafické stránce je práce na výborné úrovni. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 39125