LUKÁŠOVÁ, P. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Portugalsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Který z analyzovaných daňových systémů nabízí poplatníkům větší možnosti daňové optimalizace? 2) Jaký je Váš pohled na progresivní daň obecně?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kunovský,, Jan

Posuzovaná bakalářská práce se zabývá komparací zdanění příjmu fyzických osob v České republice a Portugalsku. Studentka provedla po nezbytném teoretickém úvodu analýzu legislativních norem, zabývajících se zdaněním fyzických osob v obou hodnocených státech. Následně na to, jako výsledek komparace, formulovala závěry, vyjadřující příslušné rozdíly ve zdanění příjmu fyzických osob. Prakticky tyto závěry potvrdila na několika modelových příkladech. Na závěr formulovala doporučení k úpravě legislativy v obou hodnocených státech. Hodnocená bakalářská práce odpovídá požadavkům na kvalifikační práce tohoto typu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82403