UVÍRA, D. Vlastnosti kompozitních materiálů pro FDM tisk s příměsí dřeva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor vypracoval závěrečnou práci zaměřenou na vliv přímesi dřeva u 3D tištěných dílů metodou FDM, orientovanou na díly vyrobené z materiálu PLA. V úvodní části se věnoval krátké rešerši problematiky. Následně testoval zvolené mechanické vlastnosti rozdílných materiálů s příměsí dřeva a porovnával výsledný vliv teploty tisku. Student pracoval z velké části samostatně a iniciativně. Splnil zadání a práci proto doporučuji k obhajobě. K práci mám následující připomínky: str 8. „je lze oproti ostatním speciálním materiálům tisknout na všech tiskárnách bez jakýchkoliv úprav, jako jsou například ocelové trysky“ Nemyslím si že by výměna trysky (například mosazné za ocelovou) byla považována za úpravu tiskárny. Graf 1 .1 I 3d tisk vyžaduje nějakou přípravnou práci (jako například příprava programu) které se následně rozpočítá mezi počet vyráběných kusů. Graf 3.3 opět by bylo lepší uvést střední hodnotu a rozptyl a neprokládat body polynomem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Koppová, Aneta

Předložená práce se zaměřuje na 3D tisk metodou FDM s využitím kompozitních materiálů s příměsí dřeva. Práce je tvořena teoretickým úvodem, experimentální částí a technicko-ekonomickým zhodnocením. Práce je srozumitelná, přehledně uspořádaná a graficky velmi dobře zpracovaná. Oceňuji komplexnost provedených testů a jasnou interpretaci zjištěných dat. Rovněž velmi kladně hodnotím srovnání materiálu s příměsí dřeva woodFill a běžného PLA/PHA. V závěru práce autor přehledně sumarizuje informace z teoretické a experimentální části. Autor splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 131885