FORAL, Š. Výměníky tepla sodík - oxid uhličitý [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šen, Hugo

Student pracoval na svěřeném úkolu velmi svědomitě a využíval nabízených konzultací. Cíle v zadání byly beze zbytku splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šimo, Tomáš

Předložená práce řeší návrh výměníku sodík-oxid uhličitý pro sodíkem chlazený reaktor IV. generace. V úvodu rekapituluje aktuální problematiku rozvoje jaderné energetiky ve světě a volí koncepci výměníku pro návrh. Ve výpočetní části uvádí základní výpočtové vztahy pro tepelné a hydraulické výpočty zvolené koncepce. Výpočet byl zpracován v programu MathCAD a to pro výměníky se sodíkem v trubkovém i mezitrubkovém prostoru a jeho výstupem jsou v konečné fázi počty a délky navrhovaných výměníků. Výpočty jsou provedeny pro tři rozdílné konstrukční materiály. Práce je provedena pečlivě, má ale drobné stylistické a jazykové nedostatky (např. formulace kap. 2.6.4). Uvítal bych jasnější formulaci cílů výpočtu v úvodu práce, lepší slovní popis použitých výpočtových metod a přehlednější shrnutí výsledků v závěru (např. porovnání délek a počtů výměníků pro jednotlivé varianty). Dobrý dojem z grafické úpravy trochu kazí výpisy výsledků v kap. 4.2.2. (nedotisky, malá a velká písmena v názvech veličin, čehož je si autor vědom) i tabulkové výsledky výpočtů v části 7. Na první pohled mně není zcela jasné, pro jaký materiál teplosměnných trubek byl proveden tepelný výpočet v kap. 4.2.2. nebo postup výpočtů v kap. 5. Některé kapitoly především ve výpočtové části a srovnávání a hodnocení jsou příliš stručné. Drobné nedostatky uvedené výše jsou s ohledem na ročník studia omluvitelné a výrazně nesnižují kvalitu provedené práce. Práce je provedena zodpovědně, má jen malé formální nedostatky, autor prokázal schopnost pracovat samostatně a hlavní cíle a požadavky zadání splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20133